آموزش دبستانی پنجم و ...

آموزش دبستانی پنجم و ...

با سلام وعرض ادب

آزمون‌تكویني:   "بخوانيم‌وبنويسيم           تعدد‌موضوعي سوألات:6            تعداد‌سوألات: 17    ‡: 45َ 

 نام‌ونام‌خانوادگي:...........................................................................................................................................................

?

رج

پُُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسش

1

 در‌عبارت «یارب ،به کَرَمَت ماراشامل بخشش خویش قراربده »منادا گدام است؟

الف)یارب£                               ب)کَرَمَت£                    ج)خویش£                          د)یارب کرت£

2

در‌عبارت «ای پادشه خوبان،دادازغم تنهایی »منادا گدام است؟

الف)پادشه  £                            ب)پادشه خوبان £           ج) ای £                                   د)داد £

3

كدام‌يك‌از‌عبارت‌هاي‌زير‌منادا‌نيست؟

الف)الهي‌به‌اميد‌تو£                                                             ب)يارب‌نظرت‌برنگردد£

ج)كه‌اي‌تو‌كه‌پيش‌تو‌جنبم‌زجايي£                                       د)سعديا‌مرد‌نكونام‌نميرد‌هرگز£

4

كدام‌تركيب‌صفت‌وموصوف‌است؟ 

الف)خاك‌گلگون£                   ب)ديوار‌باغ£                  ج)اشك‌يتيم£                   د)چنگال‌مرگ£

5

كدام‌يك‌از‌كلمه‌ها‌‌جمع‌است؟

 الف)جهان£                             ب)پوران£                        ج)آسمان£                  د)مكان£

6

هم خانواده ی کلمه ی مجموع کدام یک از کلمه های زیر نیست؟

الف)جَمع£                              ب)مَعروف£                    ج)جامعه£                            د)مُجاهد  £

7

قافیه دربیت "مزن بر سر ناتوان دست زور*** که روزی در افتی به پایش چو مور" کدام است؟

زور- مور £                    دست - پایش £                   مزن - روزی£            دست زور- چو مور  £

8

شکل جمع جمله های زیر را بنویسید.

موجود:........................................................        عضو: ........................................................    طفل: ........................................................  مرد: ........................................................

9

با اين کلمه ها شش کلمه مرکب بسازيد.{خاست، دل، فکر، نشين، سيد، دل، گاه، گو، آزرده،روشن،دلنشين،روشنگر،سيه،فکر،دل ،آزرده}

(...................................+......................................=.....................................................)   (...................................+......................................=.....................................................)

(...................................+......................................=....................................................)    (..................................+......................................=.....................................................)

(.....................................+......................................=...................................................)  (...................................+......................................=.....................................................)

(...................................+......................................=.....................................................)    (...................................+......................................=.....................................................)

10

هريك‌از‌اسم‌ها‌را‌با‌صفت‌همراه‌كنيد.

دبستان: ( .....................................................................)  خانه: ( ......................................................................................)  کوچه: ( ..........................................................................)

انسان : ( .....................................................................)     قامت: ( .....................................................................)  شهر: ( .....................................................................)  

مدرسه: ( ........................................................) قلم:( .........................................................) درخت: ( ........................................................) شمشير: ( ....................................................)  

11

كلمات‌داده‌شده‌را‌به‌ترتيب‌حروف‌الفبايي‌مرتب‌كنيد.

{صلوات-مقدمه-شجاعت-سوت-تشویق-آتشدان-حریف-پهلوان-دوبنده}

............................./ ............................ /............................/ .............................../............................/ ........................... /............................/.........................../.............................

??

12

كلمات‌زير‌را‌در‌جدول‌هاي‌زير‌‌جاي‌دهيد. 

{ گُلزار،گَلوگاه،بازرس،كارمند،كُشتارگاه،كوهسار،شَبانگاه*،شيركوه،جَوانمرد،شورانگيز،گُلدان،رَهگذر،سيمينه،خطرناك،مَرزبان،پيرزن}

. (......................................+........................................=.....................................................)        (...............................+................................=...................................................)

. (......................................+........................................=.....................................................)        (...............................+................................=...................................................). (......................................+........................................=.....................................................)        (...............................+................................=.....................................................)

(........................+.........................+....................=........................................)*      (........................+...........................=............................................)

. (......................................+........................................=.....................................................)        (...............................+................................=...................................................). (......................................+........................................=.....................................................)        (...............................+................................=.....................................................)

. (......................................+........................................=.....................................................)        (...............................+................................=...................................................)

. (......................................+........................................=.....................................................)        (...............................+................................=...................................................)

13

درجمله‌هاي‌زير‌صفت‌را‌مشخص‌كنيد.

کشورما دانشمندانِ بزرگي‌پرورش داده است.( ................................................................)

درخيابان‌اتومبيلهايِ‌رنگارنگ دررفت‌وآمد هستند. ( ................................................................)

کتابخانه‌دبستان، کتابهاي‌زيبا فراوان دارد. ( ................................................................)

در مسابقات علمي،دانش آموزانِ ممتازشرکت مي کنند. ( ................................................................)

14

با کلمات در هم ریخته جمله ی مناسب بنویسید.

الف)قامت- برگ های با بودند درختان -ایستاده سبز - و بلند

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

ب)است - بهتر خدمت کردن - به - می توان-که- آموزگاری- و- مردم- با- جامعه- آن- شغلی

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

کشورهای –کودکان-دارند-آشنا-حق –فرهنگ –با-شوند-دیگر

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

 

15

درجمله‌هاي‌زير‌صفت‌را‌مشخص‌كنيد.                               

سعيد دانش آموز خوبي است. ( ............................................)                        

مرد‌پيري‌را‌ديدم. ( ............................................)                    

خانه‌ي ما باغچه‌ي کوچکي دارد.( ............................................)                    

دبستان‌ما يک‌ميز بزرگ‌دارد. ( ............................................)                    

کشورما دانشمندان بزرگي پرورش داده است.(...............................)

دانش آموز کوشا آمد.( ............................................)                    

مرد دانا به طواف کعبه رفت.( ............................................)                    

رازي يک دانشمند بزرگ درتاريخ کشور ماست.( ..............................)                    

کتابخانه‌دبستان،کتابهاي‌زيبافراوان دارد.( ........................................)                    

16

با فعل مناسب جمله را کامل کنید.

یونیسف یک سازمان جهانی وابسته به سازمان مِلل مُتحد................................... .

لَهجه ی بچّه های این جا با هم تَفاوت................................................ .

17

 با کلمات زیر جمله ی پرسشی مناسب بنویسید.

یونیسِف:............................................................................................................................................................................................................................................................... .

مُجتَمَع:............................................................................................................................................................................................................................................................... .

امجد كاني‌ساناني 9/7/89

از پدر گر قالب تن يافتيم 

  از معلم جان روشن يافتيم

بناي‌استادي‌وشاگردي‌بردو‌حرف‌است،‌بناي‌استادي‌بر‌شفقت‌،‌وبناي‌شاگردي‌برحرمت‌.

هركه‌حرمت‌نيست‌شاگردي‌را‌نشايدوهركه‌را‌شفقت‌نيست‌استادي‌را‌نيايد.

 

 

مرجواست‌،اگرخطايي‌درتصحيح‌واقع‌شده‌باشد‌خوانندگان‌محترم‌ضمن‌مسامحه‌وچشم‌پوشي

‌ناتمايش‌را‌تكميل‌نمايند.‌وحتماً‌‌اطلاع‌فرمايند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 19:43  توسط امجد کانی سانانی  | 

آزمون:‌آمادگي(بخوانيم/‌بنويسيم‌1‌)‌دانش آموزان‌پايه‌ي پَنْجُـمْ، درفرآيند ياددهي- يادگيري  بارم=  75/27

تعدادسوألات:15تنوع‌طراحي‌‌سوألات‌:6    تعداد‌‌سوألات:‌43   نام‌ونام‌خانوادگي:................................................................... ش؛د 2

رج

پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسش

1

بادقّت‌در‌صورت‌سوألات، ‌‌گزينه‌ي‌‌دُُرُست‌را‌علامت‌þبزنيد.‌(هرمورد ‌5/0 نمره)

كدام‌يك‌از‌كلمات‌زير زودتر‌ازبقيه‌‌در‌لغت‌نامه‌نوشته‌مي‌شود؟

الف-سيب5               ب-سيرابي5                            ج- سماور5                            د-سمساري5

2

كدام‌كلمه‌جمع‌است؟ الف-خندان  5           ب- باغبان  5               ج- پوران  5          د)پلکان5

3

كدام‌دوكلمه‌اسم‌وصفت‌است؟

الف-گورستان‌تاريخ5     ب-مفسد‌وستمكار5              ج-ياران‌علي5                  د-‌پاداش‌عظيم   5

4

دراين‌بيت‌چند‌فعل‌وجود‌دارد؟   « گفت‌طوطي‌ارمغان‌بنده‌كو       آنچه‌ديدي‌آنچه‌گفتي‌بازگو »

الف- 5 فعل5           ب-4 فعل5                              ج-3 فعل5                                د-2 فعل5  

5

« علم‌چندان‌كه‌بيشتر‌خواني      چون‌عمل‌درتونيست‌ناداني »‌معني(‌چندان‌كه‌چيست؟)

الف-اگرچه  5            ب-هرقدركه   5             ج-هنگاميكه   5               د-اگر   5

6

باكدام‌پاسخ‌جمله‌كامل‌مي‌شود؟«كسي‌كه‌درزندگي‌پيروزاست‌كه‌براي‌رسيدن‌به‌هدف‌كوشش‌و...   »

الف- بااستقامت‌كند. 5ب-راه‌كاربداند. 5     ج- فعاليت‌داشته‌باشد. 5   د-فرصت‌راازدست‌ندهد. 5

7

كداميك‌جمع‌نيست؟الف-دوستان  5       ب- بزرگان  5           ج-بُستان   5             د-همدستان   5

8

كدام‌كلمه‌غلط‌جمع‌بسته‌شده‌است؟

الف- نيا=نياكان 5        ب-خدا=خدايان5          ج-مرده=مرده‌گان5            د- گيسو=گيسوان  5

9

وقتي‌كه‌مي‌خواهيم‌مصدر«انداختن»راتبديل‌به‌فعل‌امر‌كنيم‌به‌چه‌شكل‌نوشته‌مي‌شود؟

الف)بيانداز 5                    ب)بينداز 5                  ج)به‌انداز 5                         د)‌بي‌انداز 5

10

مراجعه‌به‌دايره‌المعارف‌‌براي‌چيست؟

الف)براي‌رفع‌نياز‌مندي‌درمواردخاص. 5         ب)براي‌اطلاع‌ازهمه‌ي‌موضوعات‌جهان. 5

ج)براي‌شناسايي‌همه‌ي‌اشخاص. 5         د)براي‌اطلاع‌ازهمه‌ي‌مسائل‌علمي‌وادبي. 5

11

دربيت   «توكزمحنت‌ديگران‌بي‌غمي‌    نشايد‌كه‌نامت‌نهند‌آدمي»چند‌جمله‌وجوددارد؟

الف- 1جمله 5            ب- 2جمله 5         ج-3 جمله  5            د- 4جمله 5

12

رابطه‌ي‌كدام‌دوكلمه‌همانند‌نيست؟

الف)بدان،دانستن 5             ب)بديد،ديدن5                 ج)بمان،ماندن5             د)بخور،خوردن 5

13

متضاد‌كلمه‌ي‌«لابُد»‌كدام‌است؟ الف- بااختيار5    ب- بانيرو5            ج- باشادي 5     د- باشتاب 5

14

اين‌بيت‌‌ازچند‌جمله‌‌تشكيل‌شده‌است؟1«رفت‌آن‌كه‌رفت‌وآمد‌آن‌كه‌آمد     بود‌آنچه‌بود،‌خيره‌چه‌غم‌داري»

الف- 6جمله 5           ب- 2جمله  5          ج-7جمله   5             د- 3جمله5

15

كدام‌گزينه‌مفعول‌دارد؟

1(باز‌مي‌آيد‌پرستو‌نغمه‌خوان5                    2(نوبت‌سرماي‌زمستان‌رسيد     5

3(يك‌روبهي‌ديد‌بي‌دست‌وپاي5                     4(تاچند‌روز‌ديگر‌فصل‌بهار‌آغاز‌مي‌شود5      

16

كدام‌گزينه‌درمورد‌كلماتي‌كه‌زير‌آنها‌خط‌كشيده‌شده‌،به‌ترتيب‌درست‌است؟

« به‌من‌آهسته ‌مادر‌ گفت: فرزند          * * *   خدا رادردل‌خود ‌جوي‌ ‌يك‌چند »

1)منادا/نهاد/مفعول/فعل5                 2)نهاد/مضاف‌اليه/مفعول/منادا     5

3) نهاد/منادا/مضاف‌اليه/فعل5             4)نهاد/منادا/مفعول/فعل5     

17

درمصراع[بسي‌كند‌وكاويد‌وكوشش‌نمود]‌‌تعداد‌فعل‌‌وشخص‌آنها‌را‌‌كدام‌گزينه‌است؟

1(سه‌فعل‌/اول‌،دوم‌و‌سوم‌شخص‌مفرد 5           2( سه‌فعل/‌اول‌،دوم‌و‌سوم‌شخص‌جمع    5  

3(دو‌فعل/دو‌م‌وسوم‌شخص‌مفرد‌ 5           4(سه‌فعل‌/‌وهر‌سه‌سوم‌شخص‌مفرد 5        

18

دركدام‌گزينه‌قيد‌حالت‌وجود‌ندارد؟

1)احمد‌ساكت‌نشسته‌است5                       2)احمد‌نشسته‌است5

3)كودك‌گريان‌آمد5                                        4)دانش‌آموز‌آهسته‌درس‌مي‌خواند. 5    

19

درمصراع‌[ نشد‌چشمه‌از‌پاسخ‌سنگ‌سرد ]‌به‌ترتيب،‌نهاد‌‌/مفعول‌و‌فعل‌كدام‌است؟

1)چشمه/سنگ/سنگ 5 2) نشد/سنگ/چشمه 53(چشمه/سنگ/نشد 5    4) نشد/چشمه/سنگ 5        

20

كدام‌يك‌ضمير‌غايب‌است؟         شما 5            ايشان 5        تو 5        ما 5

21

كدام‌گزينه‌به‌معني«ازخشم‌‌‌زيرلب‌سخن‌مي‌گفت»است؟الف)سَماجت 5ب)سِگرمه 5ج)غُرولَند5د)سُرفه 5

22

كدام‌يك‌از‌گزينه‌هاي‌زير‌به‌مفهوم‌‌مكان‌دلالت‌دارد؟ الف)گاه  5      ب)گر  5       ج)مند  5        د)سار  5

23

براي‌ساختن‌كلمه‌ي‌جديدواژه‌ي‌«زده»‌درپايان‌كدام‌گزينه‌قرار‌نمي‌گيرد؟

الف)دل 5            ب)پيام 5                 ج)سرما  5                                   د)يخ  5

24

كدام‌مورد‌جمله‌ي‌كامل‌است؟      خدايا 5      بخوان 5       نقّاشي‌هاي‌من 5             موهبت 5   

25

املاي‌كدام‌كلمه‌باتوجه‌به‌معناي‌آن‌صحيح‌است؟

1(خوار= تيغ5          2(خاست= قيام‌كرد     5   3(زهن= فكر5            4(زلّت = خواري‌وپستي5      

26

باتوجه‌به‌معني‌‌كلمه‌هااملاي‌كدام‌يك‌صحيح‌است؟

الف)خاست:ميل‌داشت  5        ب)خار:تيغ            5ج)خوام: نپخته  5           د)خان:سفره 5

27

معناي‌درست‌هريك‌از‌واژه‌هاي«تقّلا،حيرت،لذا،تأمل»‌به‌ترتيب‌دركدام‌گزينه‌آمده‌است؟

الف)تلاش/تعجّب/باتأسف/دقّت‌نمودن  5      ب)اضطراب/سرگرداني/بااين‌حال/توجّه‌نمودن  5

ج)كوشش/آشفتگي/بنابراين/انديشه‌كن 5        د)استقامت/آشتفته/بااين‌وجود/فكركردن 5

28

 كدام‌گزينه‌صحيح‌است؟

1)خواجه‌نصير‌توسي‌رياضيدان‌،‌نويسنده‌وستاره‌شناس‌ايراني‌‌در‌زمان‌هلاكوخان‌مغول‌بود.  5       

2)هلاكوخان‌مغول‌‌گفت:‌«‌جامعه‌براي‌حفظ‌خود‌به‌سه‌چيزنيازمند‌است‌‌[قلم‌،شمشيرودينار.‌]»      5  

3)يك‌سال‌شمسي‌365‌روز‌است‌وبا‌گردش‌ماه‌به‌دور‌زمين‌سنجيده‌مي‌شود.   5         

4)يك‌سال‌قمري‌354 روز‌است‌وبا‌گردش‌زمين‌به‌دور‌خورشيد‌محاسبه‌مي‌شود.  5        

29

 پيش‌از‌تقويم‌جلالي‌،‌تقويم‌ايران‌براساس‌چه‌بود؟ودرتقويم‌جلالي‌سال‌نو‌با‌چه‌آغاز‌مي‌شد؟

1)سال‌شمسي/بهار 5 2)سال‌شمسي/تابستان 5 3)سال‌قمري/بهار  5  4)سال‌قمري/تابستان  5         

30

دركدام‌جمله‌غلط‌املايي‌وجوددارد؟

الف)ما‌مي‌خواهيم‌درصلح‌وآرامش‌زندگي‌كنيم.پس‌شما‌هم‌اذيّت‌وآزاري‌نداشته‌باشيد.  5

ب)‌چنگيز‌با‌لشكر‌زيادي‌كه‌داشت‌،به‌هرشهروآبادي‌حجوم‌مي‌برد.  5

ج)اگر‌نتوانستيد،همه‌را‌از‌دم‌تيغ‌‌مي‌گذرانيم‌وخاك‌دهكده را‌به‌توبره‌مي‌كشيم.  5

د)پس‌از‌قتل‌وغارت‌آنجارا‌به‌تصرف‌خود‌در‌مي‌آورد.  5

31

دركدام‌گزينه‌تشبيه‌وجوددارد؟

الف)الهي‌‌خودرا‌به‌تو‌وابستم؛‌نوميدم‌مساز‌،‌بگيردستم.  5 ب)الهي‌يكتاي‌بي‌همتايي‌،برهمه‌چيز‌بينايي،درهمه‌حال‌دانايي.  5

ج)خدايا‌،اي‌بيننده‌ي‌نمازها،اي‌پذيرنده‌ي‌نياز‌ها‌،ازبنده‌خطا‌آيد‌واز‌تو‌عطا.  5

د)الهي‌،عنايت‌تو‌كوه‌است‌و‌فضل‌تو‌دريا،‌كوه‌كي‌فرسود‌ودريا‌كي‌كاست؟‌  5

32

همه‌ي‌گزينه‌ها‌داراي«‌جان‌بخشي‌به‌اشياء»‌هستند‌به‌جز‌گزينه‌ي...

الف)به‌گياه‌تشنه‌گفتي***كه‌از‌آب‌آن‌بنوشد 5          ب)توبه‌ژاله‌امركردي***كه‌به‌برگ‌گل‌نشيند 5 ج)شب‌وروز‌وكوه‌دريا***همه‌را‌تو‌آفريدي 5            د)توبه‌گوش‌ابرخواندي***كه‌از‌آسمان‌ببارد   5

33

فعل‌كدام‌يك‌از‌مصراع‌ها‌ي‌زير‌روي‌دادن‌حالتي‌را‌نشان‌مي‌دهد؟

الف)برگ‌بر‌گ‌گل‌به‌رقص‌باد‌ريخت   5                                          ب)به‌گاو‌آهن‌وبيل‌كندندزود  5

ج)كرد‌كوته‌شاخه‌ي‌پيچان‌تاك  5                                                    د)من‌آن‌را‌ندانستم‌اندر‌كجاست5

34

‌‌سوألات‌(كوتاه‌پاسخ،تشريحي‌و....)

مخالف‌كلمات‌روبه‌رورا‌بنويسيد.1 لابُد#..........   اُمید#...........     سریع#....................  دشمن#................

35

بنويسيد هر يک از کلمات مرکب زير از چه اجزايي تشکيل شده است؟2

سَرآوان :{........................................................................................................................} سراسر: {....................................................................................................................} خلبان: {.......................................................................................................................}   بهداشتیار:{......................................................................................................................}  پيام‌رسان: {.................................................................................................................}  راستگو: {................................................................................................................}

 

36

پنج کلمه بنویسید. که آخرآنها صدای هـ (ه)تنها داشته باشند.25/1

............................/ ............................. / .................... / ....................... / .....................

37

دراين‌جمله‌هاضمير‌وصفت‌‌رامشخص‌كنيد.2

 

38

دراين‌جمله‌هاشخص‌‌،‌وزمان‌انجام‌فعل‌‌‌رامشخص‌كنيد.2

جمــــــــــــــــله

شخص

زمــــــــــان

من‌همراه‌پدرم‌به‌سفر‌خواهم‌رفت‌‌.

 

 

رفت‌وآمدآنها‌را‌در‌‌دشت‌مي‌بينم.

 

 

.

39

نهاد‌وگزاره‌رادرجمله‌هاي‌زير‌مشخص‌كنيد.5/3

جمـــــــــــــــــــــــــــــله

نهــــــــــــــــــــاد

گُــــــــــــــــــــزاره

دانش‌آموزان‌كوشامشغول‌فعاليت‌هستند.      

 

 

كتاب‌دوستدار‌همگان‌است.

 

 

‌طبيعت‌‌آلودگي‌هاي‌خودرا‌نمي‌تواند‌ازبين‌ببرد.

 

 

ميمون ساختمان مغزی كاملی دارد.‌

 

 

با‌كم‌وزياد‌شدن‌نور‌اندازه‌ي‌ مردمک چشم‌تغيير‌مي‌كند.

 

 

مواد‌شيميايي محصول‌كا‌رخانه‌ي‌پترو‌شيمي‌است.

 

 

مرگ ومیریکی ازعوامل‌كاهش‌دهنده‌ي‌‌‌جمعيّت‌ است.

 

 

40

درجمله ها ی زیر،نهاد،مفعول وقيدرامعين کنيد. 5/2                    

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله

نهاد

مفعول

قیـــــــــــــــــد

زمان

مکان

حالت

دين‌اسلام‌از‌سرزمين حجازظهور‌كرد.

 

 

 

 

 

مجلس‌قوانين‌كشور‌راتنظیم وتصویب مي‌كند.

 

 

 

 

 

دریای سرخ مسير‌حركت‌مهاجران‌به‌حبشه‌ بود.

  

 

 

 

 

كشف‌آتش موجب‌‌ساخت‌ظروف‌سفالي‌شد.

 

 

 

 

 

41

درجمله‌هاي‌زير‌موصوف‌را‌مشخص‌كنيد.5/1

مرد‌پيري‌را‌ديدم. ( .......................................................................)

خانه‌ي ما باغچه‌ي کوچکي دارد. ( ...............................................................................)

دانش آموز کوشا آمد. ( ...................................................................................)

کشورما دانشمندان بزرگي پرورش داده است. ( ...........................................................)

 مرددانابه طواف کعبه رفت. ( .............................................................................)

رازي يک دانشمند بزرگ درتاريخ کشور ماست. ( ...........................................................)

42

‌هريك‌ازفعل‌هاي‌زير‌چه‌ويژگي‌هايي‌دارند؟3

فعل

جمع‌يا‌مفرد؟

‌چندمين‌شخص؟

‌چه‌زماني‌رانشان‌مي‌دهد؟

ديدند

جمع‌  مفرد

..........................

..........................

بُردند

جمع‌  مفرد

..........................

..........................

گرفت

جمع‌  مفرد

..........................

..........................

شكستيم

جمع‌  مفرد

..........................

..........................

43

غَلَطْ‌‌هارا‌بيابيد. (6مورد‌)5/1 ‌‌        «رود‌مي‌غرّيد‌ومي‌خوروشيد‌وفتح‌را‌با‌خود‌مي‌برد.

‌»به‌كمك‌رايانه‌ها‌صريع‌ترمي‌توانيم‌حصاب‌كنيم.قراربود‌بيمارستاني‌مجهز‌درشهرساخته‌شود.

چه‌دوست‌داشتني‌وعزيزند‌آنان‌‌كه‌براي‌آرامش‌ديگران‌از‌ارامش‌خويش‌مي‌گزرند.»

••••

امجدكاني‌ساناني 6/ اسفند/11388

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:55  توسط امجد کانی سانانی  | 

آزمون تراکمی قُـرآن وهدیه های آسمان درفرآيند ياددهي- يادگيري پايه‌: ‌پنجـم تعداد‌سوألات:32 زمان:  ‡ =   48َ

نام‌ونام‌خانوادگي:   .....................       .......       ش،د: ...........................     اَخش=25/21

رج

پرسش

     الف)درستی یا نادرستی هرگزاره را با علامتR مشخص کنید. هرمورد 5/0 نمره

درست

نادرست

1

اَلرَحمنُ عَلَمَ القُرانَ.  =  خدای بخشنده قرآن را به ما آفرید.

š

š

2

وَاَوفوابِالعَهدِ.  =  به عهدخودوفا کنید.«اگررفیقِ شفیقی،دُرُست پیمان باش.»

š

š

3

شَراب=نوشیدنی،طَعام=غذا؛نَخل=درخت خرما؛عِنَب=انگور.

š

š

4

اِن اَحسَنتُم اَحسَنتُم،=اگربه دیگران نیکی کنید به دیگران نیکی کرده اید.

š

š

5

خداوند به سارا همسرحضرت ابراهیم«ع» پسری به نام اسحاق عطا فرمود.

š

š

6

نیکی واقعی کارکسی است که به خداوروز قیامت ایمان  دارد.

š

š

     ب)گزینه ی درست را با علامتR مشخص کنید.هرمورد 5/0 نمره

7

بزرگترين‌ومهمترين‌‌مسجد‌اسلامي‌كدام‌است؟ 1)مسجدالنبي    2)مسجد‌‌الاقصي    3) مسجد‌الحرام    4) مسجد‌‌قبا   

8

آيه‌ي‌" فاقرء‌ما‌تيسر‌من‌القرآن" به چه‌معنا‌ست؟

1)پس‌قرآن‌راباحفظ‌بخوانيد                                                        2 )پس‌قرآن‌راازروي‌آگاهي‌بخوانيد           

3)پس‌هراندازه‌امكان‌دارد ‌قرآن‌بخوانيد                                  4)پس‌قرآن‌راباآرامش‌بخوانيد     

9

مسلمانان‌چه‌زماني‌مي‌توانستند‌ازشعب‌ابي‌طالب‌بيرون‌بيايند؟

1)درمراسم‌حج                2)درماه‌رمضان                     3)درهنگام‌نمازجمعه                  4)درهنگام‌جهاد      

10

‌اولين‌آيه‌اي‌كه‌برپيامبر‌"ص"ناذل ‌شد‌با‌چه‌كلمه‌اي‌شروع‌شد؟  1)گوش‌كن      2)بخوان               3)بگو    4)بنويس     

11

معنای صحیح کلمات قرآنی کدام گزبنه است؟1)هُدًی=هدایت  2)نبی=ملائک   3)صَلاه=روزه 4)غَیب=آشکار

12

1)مُفلِحون=افراد با تقوا        2) مُفلِحون=افراد رستگار      3)رَبِّهم=پروردگارمان    4) رَبِّهم=پروردگار

13

پیام های قرآنی را معنی کنید.«اِنَّ هذا القرأنَ یهدی للتی هی َ اَقوَمُ»

1)این قرآن به درست ترین شیوه دستورمی دهد.    2)این قرآن به درست ترین راه وروش،هدایت می کند                                    3) این قرآن به درست ترین راه وروش،فرمان می دهد.                      4) این قرآن بهترین را برمی گزیند.

14

چهار حرف «ج / ز / ط / م»بالای برخی از کلمات نشانه ی... است.

1)ادامه ی قرائت قرآن         2)آیات مهّم        3)وقف(ایستادن)                  4)پیام های مهّم قرآنی

15

این«درنیکی کردن وکارهای خوب به یکدیگر کمک کنید.» معنی کدام پیام قرآنی است؟

1)ولا تَعاونواعَلَی الا اثمِ والعُدوانِ  2)وَتَعاوَنوا عَلَی البرِوالتَّقوی3)وَتَعاوَنوا عَلَی البرِ  4)ولا تَعاونواعَلَی العُدوانِ

16

هنگامی که قرآن خوانده می شود«وَاِذا قری القُرأنُ فَاستمِعوالَهُوواَنصیتوا لعلَّکُم تُرحَمونَ»

1)به آن گوش دهید وساکت باشید.        ۲)ساکت باشید.  

3) به آن گوش دهید وساکت باشید؛تالطف ورحمت خدا شامل شما شود.   4) همه ی موارد صحیح است.

17

دعوت‌كردن‌ديگران‌به‌كارهاي‌خوب‌را‌...‌مي‌گويند؟1)فرمانبرداري  2)نهي‌از‌منكر 3)فرمان‌روايي4)‌امر‌به‌معروف

18

درعبارات قرآنی «قالوانَحنُ اُلواقُوَّهِِ»چند حزف ناخوانا وجوددادرد؟1)نه                  2)سه              3)چهار        4)پنج

19

«وَیَبقی وَجهُ رَبِکَ ذُوالجَلالِ وَالـاِکرامِ»  1)دوحرف       2)سه حرف      3)چهار حرف          4)پنج حرف

20

حضرت محمّد«ص» می فرمایند؛ اَلقُرأنُ مَادَبَهُ  الله.

 1)مَادَبَهُ =(اَدَبِستان)                    2)مَادَبَهُ =(بُستان)                                 3)مَادَبَهُ =(اَدیب)                                    4) مَادَبَهُ =(دَبِستان) 

••

21

د)سوألات متنوع«تشریحی،کوتاه پاسخ»                                              › به نام خداوند بخشنده ی مهربان.

د1)چی به چیه؟2نمره(دومورداضافه است.)   ›                                       بگو خدا یکی است.                             

اَشهَدُاَنَ‌مُحَمّدً‌ارَسولُ‌اللهِ*   ï    ›                    بخوان که اوست خدای یکتا.       

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ*        ï                                           ›صاحب روز قیامت است.

مالِكِ يَوْمِ الدّينِ*    ï                                                     ›شهادت می دهم که محمّد«ص» فرستاده ی خداست.

قُلْ هُواللهُ اَحَدٌ*   ï ›                                         شهادت می دهم به جز خدا(الله) خدای دیگری نیست.

22

د2)معنای صحیح کلمات قرآنی را بنویسید.3نمره

قَریَه=...........................................  حِمار=...........................................  مَوت=..............................................  قَدیر=...........................................  غَیب=..................................................  سَماء =............................................  کافِرون=..............................................  عِباد=.........................................  بِر=..............................................  نَبِیّینَ =..................................................  خَلَقَ=................................................  عَلَّمَ=............................................... 

 

23

د3)چی به چیه؟5/1نمره (یک مورداضافه است.)                   

نماز بخوان تابه یاد من باشی!                                                    Dوَاَقِمِ الصلاهَ لِذِکری*

شُــــکر نعمت نعمتت افزون کند.                                                     Dفَاتَقُوااللهَ وَاَصلِحوا ذاتَ بَینِکُم*

همیشه خدارادرنظرداشته باشیدوبین یکدیگرصلح وآشتی برقرارکنید.               Dاِنَّ اللهَ یأمُرُبِالعَدلِ والـاِحسانِ*

خداوند به رعایت عدالت ونیکی به دیگران دستور می دهد. D

24

د4)درستی یا نادرستی هرگزاره را با علامتR مشخص کنید. هرمورد 5/0 نمره

درست

نادرست

25

هامان میگوید:آبی که برای موسی رام شده است بی شک ازفرمان فرعون سرپیچی نخواهد کرد!

¸

¸

26

حَسَنَه به معنی کاربداست.

¸

¸

27

اِنَّ رَبّی غَفورٌ رَحیمٌ*یعنی قطعاً خداوند آمرزنده ومهربان است.

¸

¸

28

برادران یوسف«ع»پس ازانجام عمل زشتشان پیراهنش را به خون حیوانی رنگین کردندوبه یعقوب گفتند که گرگی اورا دِریده است. 

¸

¸

29

حضرت مریم(س) تحت نظارت وسرپرستی زکریّای نبی(ع) زندگی می کرد.

¸

¸

30

یکی ازاصول اعتقادی ما مسلمانان توحیداست که به معنای زنده شدن دوباره به فرمان خداست.

¸

¸

31

جعفربن ابی طالب دررویارویی با نجاشی پیامبررا راستگو،امانت داروپاکدامن معرفی کرد.

¸

¸

32

قَبـــل‌از‌اسلام                                

بعدازاسلام

بُت‌مي‌پرستيدند.

................................ نمی پرستیدند.

زورگویی.........................................................

زورگویی نمی کردند.

..................................................................................................................................................

کارهای زِشت انجام نمی دادند.

............................................................................................................................

خونریزی و آدم کُشی نمی کردند

مال یَتیمان رامی خوردند.

............................................................................................................................

امجد کانی سانانی 16/11/88                 وبلاگ: http://Arpak.blogfa.com          ایمیل :  Amgd-kanysanany.yahoo.com

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:47  توسط امجد کانی سانانی  | 

مفاهيم‌قُرآني1  پايه‌ي‌پنجــــــــــم{مَعاني،‌وَقف،‌‌اَركانِ‌‌نَماز وَ.....}تعداد‌سوألات: 16                  زمان:  ‡ 55َ

نام‌ونام‌خانوادگي:   .....................       ...........       ش،د   ............................

دستور‌كار: معني‌كنيد. 1-  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ يعني‌چه‌؟  . ..........................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستور‌كار:چگونه‌مي‌خوانيم؟  2- ‌عبارات‌قرآني‌را‌‌آن‌طور‌‌كه‌مي‌خوانيم‌‌درجاي‌خالي‌‌بنويسيد.

به‌اين‌‌نمونه‌‌توجه‌كنيد. ‌‌     مي‌نويسيم‌ اَللهُ‌‌اَكْبَرُ‌  ï    مي‌خوانيم             اَللهُ‌‌اَكْبَرْ

اَشهَدُاَنَ‌مُحَمّدً‌ارَسولُ‌اللهِ       ï..............................................................................................................................

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ        ï.........................................................................................................................................

مالِكِ يَوْمِ الدّينِ    ï      .................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستور‌كار:جاهاي‌خالي‌را‌بااين‌آيه‌هاي‌مناسبِ‌خود‌پُر‌كنيد.      {اللهُ الصَّمَدُ /  فَالْمُغيراتِ صُبْحًا / فَالْمورِياتِ  قَدْحًا}

3- بِسْمِ اَللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ! قُلْ هُواللهُ اَحَدٌ    .............................................................................................................................................................

4- وَالْعادِياتِ ضَبْحًا    ........................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- گزينه‌ي‌درست‌را‌با‌اينþ علامت‌مشخص‌كنيد.

 5- در‌ركوع‌مي‌گوييم:

1)سُبحانَ رَبِّي الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِه‌ي             2) سُبحانَ رَبِّيَ الاَعلي وَ بِحَمْدِه‌ي                     3) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَ‌ه‌و‌رَبَّناوَلَكَلْ حَمدْ    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- سوره‌ي‌حَمْدْچند‌آيه‌دارد؟      1)8 آيه         2) 9 آيه              3) 7 آيه                      4)11آيه  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- بزرگترين‌ومهمترين‌‌مسجد‌اسلامي‌كدام‌است؟

1)مسجدالنبي 2)مسجد‌‌الاقصي 3)مسجد‌الحرام 4) مسجد‌‌قبا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- رَبَّنا‌عَليكَ‌تَوَكَلنا يعني‌چه؟

1)پروردگاراتوبزرگي                               2)خدايا‌ماراكمك‌كن   

 3)پروردگاراتنهابرتوانايي‌توتكيه‌مي‌كنيم    4)پروردگاراتنهاتورامي‌پرستيم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- مسلمانان‌چه‌زماني‌مي‌توانستند‌ازشعب‌ابي‌طالب‌بيرون‌بيايند؟

1)درمراسم‌حج             2)درماه‌رمضان              3)درهنگام‌نمازجمعه             4)درهنگام‌جهاد    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10- كدام‌آيه‌معناي‌توحيدرامي‌رساند؟  1)الله‌الصمد 2)‌لم‌يلد‌ولم‌يولد   3)قل‌هو‌الله‌احد   4)ولم‌يكن‌له‌كفواً‌احد    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11- آيه‌ي‌" فاقرء‌ما‌تيسر‌من‌القرآن" به چه‌معنا‌ست؟

1)پس‌قرآن‌راباحفظ‌بخوانيد                                        2 )پس‌قرآن‌راازروي‌آگاهي‌بخوانيد         

3)پس‌هراندازه‌امكان‌دارد ‌قرآن‌بخوانيد                            4)پس‌قرآن‌راباآرامش‌بخوانيد    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12- شعر«مرگ‌بوته‌هرگز‌نيست‌عمر‌بوته‌را‌پايان‌*** مثل‌آن‌،‌پس‌ازمردن‌زنده مي‌شود‌انسان» درارتباط‌با‌كدام‌اصول‌اعتقادي‌ماست؟   

      1)توحيد                      2)نبوت                      3)مبدأ                            4)معاد    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13- كدام‌پيامبردرشكم‌نهنگ‌گرفتارشد؟

1)حضرت‌نوح(ع)‌             2) حضرت‌يونس(ع)          3) حضرت‌يوسف(ع)          4) حضرت‌زكريا(ع)    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14- آيه‌ي‌"كلوا‌واشربواولا‌تسرفوا"‌‌درارتباط‌با‌كدام‌از‌موارد‌‌است؟  1)‌انفاق   2) ايثار  3)شهادت  4)صرفه‌جوي   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15- ‌اولين‌آيه‌اي‌كه‌برپيامبر‌"ص"ناذل ‌شد‌با‌چه‌كلمه‌اي‌شروع‌شد؟  1)گوش‌كن    2)بخوان    3)بگو    4)بنويس    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16- دعوت‌كردن‌ديگران‌به‌كارهاي‌خوب‌را‌چه‌مي‌گويند؟

1)فرمانبرداري‌                   2)نهي‌از‌منكر                        3)فرمان‌روايي              4) ‌امر‌به‌معروف

 

امجد‌كاني‌ساناني‌ 13/8/87    «بازنويسي‌آزمون‌نمونه‌دولتي‌87/86»

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:40  توسط امجد کانی سانانی  | 

آزمون‌تراكمي:   "بخوانيم‌وبنويسيم     تعدد‌موضوعي:6    تعداد‌سوألات: 12     ‡: 35َ 

 نام‌ونام‌خانوادگي:................................. شُ،د : .......  زمان‌پاسخ‌گويي‌شما‌:   ........ 

رج

پُُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرسش

اخش

1

 در‌مصراع‌«شغال‌نگون‌بخت‌را‌شير‌خورد»نهاد‌كدام‌يك‌از‌موارد‌زير‌است؟

الف)شغال£              ب)شير£           ج)نگون‌بخت£                د)خورد£

5/0

2

كدام‌يك‌از‌كلمات‌‌زود‌تر‌در‌لغت‌نامه‌نوشته‌مي شود؟ الف)جهاد  £ ب)جيوه £ ج)جودي £  د)جنت £

5/0

3

كدام‌يك‌از‌عبارت‌هاي‌زير‌منادا‌نيست؟

1) الهي‌به‌اميد‌تو £                                                                2) يارب‌نظرت‌برنگردد £

3) ‌كه‌اي‌تو‌كه‌پيش‌تو‌جنبم‌زجايي  £                                 4) سعديا‌مرد‌نكونام‌نميرد‌هرگز £

5/0

4

كدام‌تركيب‌صفت‌وموصوف‌است؟       الف)خاك‌گلگون  £ ب)ديوار‌باغ £ ج)اشك‌يتيم £   د)چنگال‌مرگ £

5/0

5

درجمله‌ي ‌"‌خواجه‌شمس‌الدين‌محمد‌،حافظ‌شيرازي‌‌شاعر‌وغزل‌سراي‌ايراني‌است."‌ نهاد‌چند‌كلمه‌است؟

1) سه             2) چهار        3) پنج                          4) شش     

5/0

6

كدام‌يك‌از‌كلمات‌زير زودتر‌ازبقيه‌‌در‌لغت‌نامه‌نوشته‌مي‌شو؟ 

 1- سيب£ 2- سيرابي£3- سماور£ 4- سمساري£

5/0

7

بيت‌ «‌من‌ندانستم‌اندر‌كجاست  پژوهيدن‌ويافتن‌با‌شماست» چند‌جمله‌است؟

 الف)4                       ب)5                ج)3                                                          د)2  

5/0

8

كدام‌يك‌از‌كلمه‌ها‌‌جمع‌است؟

 الف)جهان    ب)پوران          ج)آسمان                د)مكان

5/0

9

درجمله‌هاي‌زير‌صفت‌را‌مشخص‌كنيد.

کشورما دانشمندان بزرگي‌پرورش داده است.( .....................)

درخيابان‌اتومبيلهاي‌رنگارنگ دررفت‌وآمد هستند.( ...................................

کتابخانه‌دبستان، کتابهاي‌زيبا فراوان دارد.( ......................)

در مسابقات علمي دانش آموزان ممتازشرکت مي کنند.( ...........................)

2

10

هريك‌از‌اسم‌ها‌را‌با‌صفت‌همراه‌كنيد.دبستان: { .............................. }خانه:{ .............................. }کوچه: { ................................}

75/0

11

بنويسيد که هر يک از اين کلمه هاي مرکب از چه اجزايي تشکيل شده است؟
دل آزرده=( ....................)+ ( ...................)پيرزن=( ................)+ ( .................) جوانمرد =( .................)+ ( .................)

5/1

12

با اين ده کلمه پنج کلمه مرکب بسازيد.

{خاست، دل، فکر، نشين، سيد، دل، گاه، گو، آزرده، روشن،دلنشين، روشنگر، سيه فکر، دل آزرده}

 (......................+.........................=............................................)    /    (......................+.........................=............................................)

(......................+.........................=............................................)    /      (......................+.........................=............................................)

(......................+.........................=............................................)

75/3

13

كلمات‌داده‌شده‌را‌به‌ترتيب‌حروف‌الفبايي‌مرتب‌كنيد. {محبّت،آناناس،‌ليوان،شيرين،شربت،ليمو،‌اتم }

/............../ ................ /......................./ ............................./............................/ ............................ /...........................

5/1

??

14

كلمات‌زير‌را‌در‌جدول‌هاي‌زير‌‌جاي‌دهيد.  {تماشا‌خانه/گلزار/شنزار/گلوگاه/بازرس/بازپرس/كارمند/ كشتارگاه/كوهسار/شبانگاه/شيركوهباادب‌ /شورانگيز/گلدان/باهنر/رهگذر/كشتزار-بي‌تاب/سيمينه /هوشمند-خطرناك/ مرزبان.و...}

كلمه‌ي‌ساده‌+‌كلمه‌ي‌ساده‌

كلمه‌مركّب‌‌

كلمه‌ي‌ساده‌+‌كلمه‌ي‌ساده‌

كلمه‌مركّب‌‌

كلمه‌ي‌معني‌دار‌+‌قسمت‌معني‌‌ساز

كلمه‌مركّب‌‌

كلمه‌ي‌معني‌دار‌+‌قسمت‌معني‌‌ساز

كلمه‌مركّب‌‌

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.............+...............

...............

.

5/5

15

نهادوگزاره‌را‌درجملات‌زير‌مشخص‌كنيد.

كيوان‌دلش مي خواست درباره نامه بيشتر بداند.       لامپ‌برق‌خاموش شد.

ساراعجولانه پرسيد.                                              مدير مدرسه به کلاس پنجم رفت.

شيشه‌شكست.                                                   درزمستان‌هوا‌سرد‌مي‌شود.

محمدکلاس پنجم دبستان است.                      با‌فرارسيدن‌فصل‌پاييز‌برگ‌درختان‌م‌ريزند.

4

16

‌کلمه‌هاي‌زيررامعني‌كنيد. 

الهي=[ ........ ] ،فضل= [.........  ] ،عنايت= [..........................] ،خزان= [................]

درّنده= [........................] ،محبّت= [............] ،قعر= [...........] ،غلغله= [................]

مرجع= [................] ،سراينده= [..........] ،واژه=[.................]،توضيح=[....................]

3

17

لغت نامه چه کتابي است؟1..................................................................... ............................. ........................................

5/0

18

هريك‌از‌كلمات‌زيررا‌در‌جمله‌‌اي‌به‌كار‌بريد.

خردمندا: ..............................................     توانگرا: ............... ................................          

خداوندا: .......................... ...............          خداوندگارا: ................... ................................          

2

19

بهترين راه براي آگاهي از پرسشها چيست؟1.................................................. ........................................

1

20

هريك‌از‌اسم‌هاي‌زير‌را‌با‌صفت‌همراه‌كنيد.

قلم:{ ............... } درخت: { ........... }انسان: { ............... }         شمشير: { .................. }

2

21

درجمله‌هاي‌زير‌صفت‌را‌مشخص‌كنيد.   سعيد دانش آموز خوبي است. ( .............)                    

مرد‌پيري‌را‌ديدم. ( .........................)      خانه‌ي ما باغچه‌ي کوچکي دارد. ( ..........................)

کشورما دانشمندان بزرگي پرورش داده است.( .........) مرد دانا به طواف کعبه رفت.( .............)

دانش آموز کوشا آمد.( ...........)رازي يک دانشمند بزرگ در تاريخ کشور ماست.( ..................)

کتابخانه‌دبستان،کتابهاي‌زيبافراوان دارد.( ............) دبستان‌ما يک‌ميز بزرگ‌دارد. ( ...........)

25/2

امجد كاني‌ساناني 21/9/88

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ساعت 21:41  توسط امجد کانی سانانی  | 

 ******************

(هوش‌‌ 1)

 تقويت‌:{‌هوش‌و......  }براي‌رَده‌هاي‌سني‌زير (‌10-12) سال.

‌باسرعت‌ودقّت‌گزينه‌ي‌مناسب‌،راعَلامَتْPبزَنْ.تَوَجِه ‌‌براي‌هر‌‌سواًل‌ 30‌ ثانيه‌فرصت‌داريد.

÷) قطاري‌برقي‌از‌چپ‌به‌راست‌حركت‌مي‌كرد‌،دودِ‌ش‌رو‌به‌كدام‌سَمت‌است؟

        به‌راست! Ê                   به‌چپ!        Ê   اصلاً‌دود‌ندارد! Ê

=========================================================================================================================

÷÷)‌پسرِ پدر ‌ِ‌پدرِ ‌تو‌چه‌نسبتي‌با‌تو‌دارد؟

عموي‌من‌است! Ê           برادرَ‌من‌است!                 Ê  دايي‌من‌است! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷)دانش‌آموز‌دارد.           قندان! Ê                     پاكن!                       Ê   قالي! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷)‌گربه‌دارد.           سبيل! Ê                      شاخ!                       Ê   يال! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷) پرنده‌دارد.               پر! Ê                    دندان!                     Ê   پولك! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷) سَماور‌دارد.          فتيله! Ê                   دودكِش!                    Ê   دَسته! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷÷)دوچرخه‌دارد.          رِكاب! Ê                       زَنگ!                     Ê  تَرك! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷÷÷÷)در‌همه‌جا‌هست،‌پيرامونمان.          آب! Ê                         غذا!                      Ê  هوا! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷÷÷÷)دركلاس‌هست. دانش‌آموز! Ê                        گچ!                    Ê  صندلي! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷)ديوار‌دارد.         آجُر! Ê                      بلندي!                      Ê  سنگ! Ê

=========================================================================================================================

11 ÷÷÷1÷ +÷÷÷÷÷÷÷ 10)پادارد.    جوراب! Ê                       ناخُن!                      Ê  كَفش! Ê

=========================================================================================================================

E   اين‌چندمين‌سوأ ل‌‌است؟     دهم! Ê                      يازدهم!                   Ê  دوازدهم! Ê

طراح:امجد‌كاني‌ساناني‌‌دبستان‌هجرت  3221271 شهرستان‌‌مريوان‌ (مهر‌‌1386)

 

***********************************

  (هوش 2) تقويت‌:{‌هوش‌و......  }براي‌رَده‌هاي‌سني‌زير (‌10-12) سال.

‌باسرعت‌ودقّت‌گزينه‌ي‌مناسب‌،راعَلامَتْPبزَنْ.تَوَجِه ‌‌براي‌هر‌‌سواًل‌ 30‌ ثانيه‌فرصت‌داريد.

1- ساعتي‌كه‌كارنمي‌كند‌دريك‌هفته‌چندوقت‌صحيح‌را‌نشان‌مي‌دهد؟الف) هيچ‌بار                       ب)7بار                            ج)14بار                               د)49‌بار  

  ----------------------------------------------------------------------------------------

2- اگربه‌اختلاف‌حروف‌دو‌كلمه‌ي‌ديوار‌، بيدار‌«ل»‌اضافه‌كنيم‌چه‌كلمه‌اي‌بدست‌مي‌آيد؟الف)لبو                     ب)لب                ج)كدو              د)بوق   

  -------------------------------------------------------------------------------------------

3- كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌مي‌كند؟     الف)پدر         ب)دختر    ج)پسر             د)مرد 

  -------------------------------------------------------------------------------------------

4- كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌مي‌كند؟الف)گچ     ب)خاك      ج)آجر      د)آهك          

  -------------------------------------------------------------------------------------------

5-رابطه‌ي‌دانش‌آموز‌به‌دبستان‌مثل‌كارمند‌است‌به...الف)خيابان     ب)اداره       ج)شهر    د)خانه       

  -------------------------------------------------------------------------------------------

6-رابطه‌نيما‌به‌امين‌‌مثل‌رابطه‌درس‌است‌‌به..الف)دانش‌‌آموز ب)كتاب ج)دروس دسرد                          

------------------------------------------------------------------------------------------

7-‌كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟الف)سفيد  ب)زرد     ج) سياه              د)آبي        

  -------------------------------------------------------------------------------------------

   8-رابطه‌ي‌گوسفند‌به‌پوست‌مثل‌‌مرغ‌است‌به‌...الف)پر    ب)تخم‌مرغ‌  ج)جوجه  د)گوشت                     

  -------------------------------------------------------------------------------------------

9-رابطه‌‌شوت‌به‌توپ‌مثل رابطه‌.‌.الف)زدن‌به‌دويدن‌ب)شليك‌به‌تفنگ ج)شنابه‌آب د)گلوله‌به‌تفنگ                                              

  ------------------------------------------------------------------------------------------

10-پدر‌خواهر‌پسر‌برادر‌‌علي‌چه‌نسبتي‌با علي‌دارد؟الف)پدر‌بزرگ                      

ب)خواهر‌شوهر                       ج)پدر                             د)برادر          

  ------------------------------------------------------------------------------------------

11-‌كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟الف)كوه    ب)آهن           ج)زغال‌سنگ‌         د)طلا        

  -----------------------------------------------------------------------------------------

12-‌كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟الف)پلاستيك   ب)شيشه     ج)آينه         د)نايلون   

امجد‌كاني‌ساناني‌16/8/86 

 *******************************

  (هوش 4) تقويت‌:{‌هوش‌وخلاقيت‌......  }براي‌رَده‌هاي‌سني‌زير (‌10-14) سال.

‌باسرعت‌ودقّت‌گزينه‌ي‌مناسب‌،راعَلامَتْRبزَنْ.        تَوَجِه ‌‌براي‌هر‌‌سواًل‌ 30ً‌ ‌وحتي‌كمترفرصت‌داريد!

1-كلمه‌اي‌كه‌درميان‌كلمات‌ديگر‌قرار‌مي‌گيرد‌انتخاب‌كنيد.«سقوط/ريزش/فرود/بارش»

 الف)نزول         ب)كاهش        ج)صعود                      د)خواهش

--------------------------------------------------------------------------------------------

2- كلمه‌اي‌كه‌درميان‌كلمات‌ديگر‌قرار‌مي‌گيرد‌انتخاب‌كنيد.««همدل/همكار/همفكر/همراه»

 الف)همه                     ب)همبازي  ج)هميشه                                د)همواره

----------------------------------------------------------------------------------------

3- كلمه‌اي‌كه‌درميان‌كلمات‌ديگر‌قرار‌مي‌گيرد‌انتخاب‌كنيد.«««لانه/خانه/آشيانه»

 الف)طويله                      ب)دانه                                           ج)حيات                       د)محله --------------------------------------------------------------------------------------------4-كدام‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟

الف)گربه      ب)پلنگ      ج)گرگ  د)       ببر                                                                          --------------------------------------------------------------------------------------------5- كدام‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟ الف)صدف            ب)درخت               ج)تبر                 د)مرجان          --------------------------------------------------------------------------------------------6- كدام‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟ الف)گلهّ           ب)لشكر              ج)مردم                     د)اسب         --------------------------------------------------------------------------------------------7-‌اگر‌ارشاد‌كه‌62ريال‌بيشتر‌از‌ياشار‌دارد17ريال‌به‌اوبدهد‌چقدربيشترازاوخواهدداشت؟               الف)45ريال        ب)28ريال              ج)38ريال                   د)35ريال                                      --------------------------------------------------------------------------------------------8- اگر«تهران=13465 » و «زنجان=90765» و«همدان= 32865»باشد، «زاهدان = ؟»

 الف)963865                  ب)836965                           ج)659638                         د)658369 --------------------------------------------------------------------------------------------9-ثلث مجموع‌دوعدد 10  است‌واختلاف آنها4  است.عددبزرگتر‌كدام‌است؟

 الف)13         ب)14                 ج)16                         د)17

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 23:17  توسط امجد کانی سانانی  | 

 

*******************************

  (هوش 4) تقويت‌:{‌هوش‌وخلاقيت‌......  }براي‌رَده‌هاي‌سني‌زير (‌10-14) سال.

‌باسرعت‌ودقّت‌گزينه‌ي‌مناسب‌،راعَلامَتْRبزَنْ.        تَوَجِه ‌‌براي‌هر‌‌سواًل‌ 30ً‌ ‌وحتي‌كمترفرصت‌داريد!

1-كلمه‌اي‌كه‌درميان‌كلمات‌ديگر‌قرار‌مي‌گيرد‌انتخاب‌كنيد.«سقوط/ريزش/فرود/بارش»

 الف)نزول                        ب)كاهش                 ج)صعود                     د)خواهش

--------------------------------------------------------------------------------------------

2- كلمه‌اي‌كه‌درميان‌كلمات‌ديگر‌قرار‌مي‌گيرد‌انتخاب‌كنيد.««همدل/همكار/همفكر/همراه»

 الف)همه      ب)همبازي               ج)هميشه                                د)همواره

------------------------------------------------------------------------------------------

3- كلمه‌اي‌كه‌درميان‌كلمات‌ديگر‌قرار‌مي‌گيرد‌انتخاب‌كنيد.«««لانه/خانه/آشيانه»

 الف)طويله                      ب)دانه                             ج)حيات                       د)محله

-----------------------------------------------------------------------------------------

4-كدام‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟ الف)گربه         ب)پلنگ                            ج)گرگ                        د)ببر

--------------------------------------------------------------------------------------------

5- كدام‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟ الف)صدف           ب)درخت                          ج)تبر                 د)مرجان

--------------------------------------------------------------------------------------------

6- كدام‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟ الف)گلهّ            ب)لشكر                       ج)مردم                     د)اسب

--------------------------------------------------------------------------------------------

7-‌اگر‌ارشاد‌كه‌62ريال‌بيشتر‌از‌ياشار‌دارد17ريال‌به‌اوبدهد‌چقدربيشترازاوخواهدداشت؟

 الف)45ريال                      ب)28ريال           ج)38ريال                     د)35ريال

-------------------------------------------------------------------------------------------

8- اگر«تهران=13465 » و «زنجان=90765» و«همدان= 32865»باشد، «زاهدان = ؟»

 الف)963865                  ب)836965                           ج)659638                         د)658369

-------------------------------------------------------------------------------------------

9-ثلث مجموع‌دوعدد 10  است‌واختلاف آنها4  است.عددبزرگتر‌كدام‌است؟

 الف)13                      ب)14                  ج)16                                   د)17

-------------------------------------------------------------------------------------------10- كدام‌كلمه‌مي‌تواند‌در‌جاي‌علامت‌«؟»‌بنشيند؟«جور/ستم/ظلم/جفا»

 الف)ظالم                                 ب)ستمگر                  ج)بيداد                             د)مظلوم

-----------------------------------------------------------------------------------------

11- كدام‌كلمه‌مي‌تواند‌در‌جاي‌علامت‌«؟»‌بنشيند؟«ميز=صندلي/در=ديوار/شب= ؟»

الف)تاريكي                 ب)چراغ                  ج)تاريكي                    د)روز

----------------------------------------------------------------------------------------

12- كدام‌يك‌با‌بقيه‌تفاوت‌بيشتري‌دارد؟

الف)«دود/آتش»     ب)«گلاب/گل»      ج)«چوب/كاغذ»                    د)«نور/خورشيد»

------------------------------------------------------------------------------------------

13- كدام‌يك‌با‌بقيه‌تفاوت‌بيشتري‌دارد؟

الف)«ابتداوانتها»              ب)«چپ‌وراست»       ج)«سروته»                    د)«مبدأومقصد»

--------------------------------------------------------------------------------------------

14-نسبت‌ 1به 3 مثل:

 الف)2به6                      ب) 3به9                               ج) 4به12                   د) 6به18

امجد‌كاني‌ساناني‌تاريخ الإنشاء ‏2009‏/02‏/11‏ 11:03:00 ق.ظ

ارزشيابي‌تراكمي 1دانش آموزان‌پايه‌ي پَنْجُـــمْ، درفرآيند ياددهي- يادگيري  تعدادسوألات:61تنوع‌طراحي‌‌سوألات‌:6 تعدد‌موضوعي‌سوألات:‌2

علوم‌تجربي‌ (بخش‌هاي1-2-3) نام‌ونام‌خانوادگي:..............................................................................................   

5-تبديل‌انرژي‌الكتريكي‌به‌‌حركتي‌مانند... 1)موتور‌پنكه2) لامپ‌حبابي3 )ميكروفون 4)همزن‌دستي‌              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-تبديل‌انرژي‌نوراني‌به‌شيميايي‌ مانند                                                           

1)توستر(بخاري‌برقي)      2)فتوسنتز‌(غذاسازي‌گياهان).      3 )سوختن‌بنزين‌ويا‌شمع     4)همزن‌برقي

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-تبديل‌انرژي‌‌الكتريكي‌به‌صوتي‌مانند... )بلندگو‌   2)راديو   3)تلويزيون  4)همه‌ي‌موارد‌صحيح‌است

10- ذوب‌شدن‌وسوختن‌شمع‌به‌ترتيب‌شامل‌چه‌تغييراتي‌است؟

1) فيزيكي، فيزيكي       2) فيزيكي،شيميايي 3)شيميايي،شيميايي      4) شيميايي،فيزيكي

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11- چرا‌شيشه‌ي‌پر‌ازآب‌به‌هنگام‌يخ‌بستن‌مي‌‌شكند؟

1)چون‌شيشه‌منبسط‌‌مي‌شود.                       2)چون‌‌آب‌وشيشه‌هردومنبسط‌مي‌شوند.‌      

3)چون‌فاصله‌ي‌مولكول‌هاي‌يخ‌بيشتر‌از‌آب‌است.            4)چون‌فاصله‌ي‌مولكول‌هاي‌يخ‌كمتراز‌آب‌است.

12-دوملكول‌آب‌ويك‌اتم‌اكسيژن‌روي‌هم‌چند‌اتم‌دارند؟1)سه‌اتم 2)هشت‌اتم 3)هفت‌ اتم  4)‌چهار‌ا                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------13- كدام‌شكل‌مخلوطي‌از‌سه‌‌عُنْصُر‌است؟                                                                                الف)  ¢ r¢ / rr    ب)  /ššš c c       پ)   cr /  šr        ث) ¢¢ / ›› / šš                               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------14-يك‌پودركه‌از‌ذرات‌‌سياه‌وسفيد‌‌تشكيل‌شده‌است‌احتمالاًچيست؟                                                      الف)يك‌تركيب‌خالص                   ب)‌يك‌مخلوط     پ)يك‌عنصر          ث)يك‌محلول                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------16- دربسته‌بندي‌مواد‌غذايي‌تاريخ‌مصرف‌نوشته‌مي‌شود‌؛چون... .                                      الف)تغيير‌فيزيكي‌صورت‌مي‌گيرد. ب) تغيير‌شيميايي‌صورت‌مي‌گيرد.                                         پ) هم‌تغيير‌فيزيكي‌وهم‌تغيير‌شيميايي‌‌صورت‌مي‌گيرد.   ث)هيچكدام                                      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------17-  كدام‌يك‌محلول نيست؟1) الكل‌درآب       2) نمك‌درآب        3) سركه‌درآب    4) نفت‌درآب    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------18- باتوجه‌به‌شكل ،پرتوهاي‌سمت‌راست‌را‌چه‌مي‌گويند؟                                                     الف)پرتوهاي‌بازتابش  ب) پرتوهاي‌تابش   ج) پرتوهاي‌غير‌بازتابش   د) پرتوهاي‌غير‌تابش          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------19-بازتابش‌‌پرتوهاي‌تابش‌‌بر‌روي‌سطح‌صــاف‌چگونه‌هستند؟                                               الف)منظم‌               ب)نامنظم              ج)گاهي‌منظم‌گاهي‌نامتظم د)اصلاً‌بازتابشي‌ندارد       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------20-بازتابش‌‌پرتوهاي‌تابش‌‌بر‌روي‌سطح‌ناصـــاف(زِبر)‌چگونه‌هستند؟                                     الف)منظم‌           ب)نامنظم         ج)گاهي‌منظم‌گاهي‌نامتظم‌    د)اصلاً‌بازتابشي‌ندارد             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ترتيب‌تشكيل‌سنگهاي‌رسوبي‌كدام‌مورد‌زير‌را‌شامل‌مي‌شود؟                                                                                                                الف) ‌ته‌نشين‌شدن‌¹فشردن¹حمل‌رسوبات ‌    ب) ‌ ‌فشرده‌شدن¹‌ته‌نشين‌شدن¹ حمل‌رسوبات                  ج) حمل‌رسوبات ¹ته‌نشين‌شدن¹فشرده‌شدن‌‌‌  د) ‌ته‌نشين‌شدن‌¹ حمل‌رسوبات ¹فشرده‌شدن    

24- ترتيب‌رسوب‌گذاري‌‌مواد‌ِ‌حمل‌شده‌توسط‌رودخانه‌دردريا‌كدام‌است؟

الف)شن،آهك،رُس ‌         ب) آهك ،رُس،شن      ج) شن،رُس، آهك            د) رُس،آهك،شن

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-  جرم‌كتري‌وسنگ‌مرمر،به‌ترتيب‌جزء‌كدام‌دسته‌ازسنگ‌ها‌هستند؟

الف)رسوبي،آذرين ‌    ب)رسوبي‌،دگرگوني        ج)آذرين،دگرگوني          د)دگرگوني،رسوب 

-------------------------------------------------------------------------------------------

26-كدام‌مورد‌براي‌تشكيل‌فسيل‌مناسب‌نيست؟

   الف)بافت‌چوبي‌وسخت‌گياهان      د)ماهيچه‌هاي‌حركتي‌بدن  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-  درتشكيل‌سنگ‌هاي‌رسوبي‌كدام‌عمل‌‌در‌مرحله‌ي‌آخر‌اتفاق‌مي‌افتد؟

     الف) حمل‌رسوبات ‌    ب) ته‌نشين‌شدن‌رسوبات   

 ج)تشكيل‌فسيل‌يا‌سنگواره      د) فشرده‌شدن‌رسوبات‌وخارج‌شدن‌آب‌از‌لابه‌لاي‌آنها

  --------------------------------------------------------------------------------------

ج)‌‌‌دُرُسْتي‌يانادُرُسْتيِ‌هر‌گزاره‌‌را‌باعلامت‌þمشخص‌كنيد‌. (4نمره ) 

                                                                                                 ‌به‌آثاري‌كه‌از‌جانوران‌بسيار‌قديمي‌‌درسنگ‌هاباقي‌‌مانده‌است‌سنگواره‌نيز‌مي‌گويند.  دُرُسْت   نادُرُسْت           

  28-دردريا‌فسيل‌بهتري‌تشكيل‌مي‌شود.    دُرُسْت   نادُرُسْت 

  29- ازهمه‌ي‌بدن‌موجودات‌فسيل‌درست‌مي‌شود.          دُرُسْت   نادُرُسْت 

   30-سنگ‌هاي‌آذرين‌كتاب‌تاريخ‌زمين‌هستند.       دُرُسْت   نادُرُسْت  

  31- درتشكيل‌لايه‌هاي‌رسوبي‌زمان‌تأثير‌چنداني‌ندارد.        دُرُسْت   نادُرُسْت  

    32- قاره‌هاي‌كنوني‌‌«طبق‌نظريه‌ي‌وِگنِرآلماني»زماني‌به‌هم‌پيوسته‌بوده‌اند.     دُرُسْت   نادُرُسْت 

   33- دليل‌نابودي‌دايناسور‌ها‌ازبين‌رفتن‌گياهان‌بود. دُرُسْت   نادُرُسْت

     34- سازمان‌ميراث‌فرهنگي‌‌وظيفه‌ي‌حفظ‌ونگهداري‌آثار‌تاريخي‌رابرعهده‌دارد.         دُرُسْت   نادُرُسْت

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

د)چي‌به‌چيه؟‌ مفاهيم رامُناسِبْ ‌‌وصل‌كنيد.                       (يك‌مورد‌اضافي‌است.)                              

اهرم                        وسايلي‌كه‌كارانسان‌را آسان‌مي‌كنند.

سطح‌شيبدار                      عاملي‌كه‌باعث‌جابجاكردن‌اجسام‌مي‌شود.

ماشين‌                ميله‌اي‌محكم‌راست‌يا‌مُنحَْني‌براي‌بلند‌كردن‌يا‌جابجا‌كردن‌اجسام.

نيرو                                وسيله‌اي‌كه‌انرژي‌الكتريكي‌رابه‌ انرژي‌حركتي‌تبديل‌كند‌.

موتورالكتريكي(الكتروموتور)            ماشين‌هايي‌كه‌ازتركيب‌دوياچندماشين‌ساده‌درست‌شده‌اند.

ماشين‌ِ‌پيچيده          سطح‌مايلي‌‌كه‌دو‌سطح‌‌كه‌،هم‌ارتفاع‌نيستند‌به‌هم‌مرتبط‌مي‌كند.

انرژي‌باد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------41-ديرين‌شناسي‌به‌دنبال‌جمع‌آوري‌فُسيل‌است‌به‌نظر‌شما‌كدام‌نوع‌سنگ‌را‌انتخاب‌مي‌كند؟1 .................................................................... دليل‌انتخاب‌اورا‌‌بنويسيد. ............................................................................................................................................................................................... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------42- ‌ديرن‌شناسان‌معتقدند‌نبايد‌تمام‌فُسيل‌هاي‌يك‌منطقه‌را‌جمع‌آوري‌كرد‌.‌چرا؟‌لطفاً‌جامع‌توضيح‌دهيد.1   ...................................................................................................................

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 23:16  توسط امجد کانی سانانی  | 

**********************

-------------------------------------------------------------------------------------------10- كدام‌كلمه‌مي‌تواند‌در‌جاي‌علامت‌«؟»‌بنشيند؟«جور/ستم/ظلم/جفا»

 الف)ظالم                                 ب)ستمگر               ج)بيداد                د)مظلوم

------------------------------------------------------------------------------------------

11- كدام‌كلمه‌مي‌تواند‌در‌جاي‌علامت‌«؟»‌بنشيند؟«ميز=صندلي/در=ديوار/شب= ؟»

الف)تاريكي                 ب)چراغ                  ج)تاريكي                    د)روز

-----------------------------------------------------------------------------------------

12- كدام‌يك‌با‌بقيه‌تفاوت‌بيشتري‌دارد؟

الف)«دود/آتش»              ب)«گلاب/گل»   ج)«چوب/كاغذ»      د)«نور/خورشيد»

------------------------------------------------------------------------------------------

13- كدام‌يك‌با‌بقيه‌تفاوت‌بيشتري‌دارد؟

الف)«ابتداوانتها»              ب)«چپ‌وراست»     ج)«سروته»                    د)«مبدأومقصد»

----------------------------------------------------------------------------------------

14-نسبت‌ 1به 3 مثل:

 الف)2به6                      ب) 3به9                               ج) 4به12                             د) 6به18

ارزشيابي‌تراكمي 1دانش آموزان‌پايه‌ي پَنْجُـــمْ، درفرآيند ياددهي- يادگيري  تعدادسوألات:61تنوع‌طراحي‌‌سوألات‌:6 تعدد‌موضوعي‌سوألات:‌2

 ******************

(هوش‌‌ 1)

 تقويت‌:{‌هوش‌و......  }براي‌رَده‌هاي‌سني‌زير (‌10-12) سال.

‌باسرعت‌ودقّت‌گزينه‌ي‌مناسب‌،راعَلامَتْPبزَنْ.تَوَجِه ‌‌براي‌هر‌‌سواًل‌ 30‌ ثانيه‌فرصت‌داريد.

÷) قطاري‌برقي‌از‌چپ‌به‌راست‌حركت‌مي‌كرد‌،دودِ‌ش‌رو‌به‌كدام‌سَمت‌است؟

        به‌راست! Ê                   به‌چپ!                Ê   اصلاً‌دود‌ندارد! Ê

=========================================================================================================================

÷÷)‌پسرِ پدر ‌ِ‌پدرِ ‌تو‌چه‌نسبتي‌با‌تو‌دارد؟

عموي‌من‌است! Ê           برادرَ‌من‌است!                 Ê  دايي‌من‌است! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷)دانش‌آموز‌دارد.

           قندان! Ê                     پاكن!                       Ê   قالي! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷)‌گربه‌دارد.

           سبيل! Ê                      شاخ!                       Ê   يال! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷) پرنده‌دارد.

               پر! Ê                    دندان!                     Ê   پولك! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷) سَماور‌دارد.

          فتيله! Ê                   دودكِش!                    Ê   دَسته! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷÷)دوچرخه‌دارد.

         رِكاب! Ê                       زَنگ!                     Ê  تَرك! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷÷÷÷)در‌همه‌جا‌هست،‌پيرامونمان.

          آب! Ê                         غذا!                      Ê  هوا! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷÷÷÷)دركلاس‌هست.

دانش‌آموز! Ê                        گچ!                    Ê  صندلي! Ê

=========================================================================================================================

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷)ديوار‌دارد.

        آجُر! Ê                      بلندي!                      Ê  سنگ! Ê

=========================================================================================================================

11 ÷÷÷1÷ +÷÷÷÷÷÷÷ 10)پادارد.

   جوراب! Ê                       ناخُن!                      Ê  كَفش! Ê

=========================================================================================================================

E   اين‌چندمين‌سوأ ل‌‌است؟

    دهم! Ê                      يازدهم!                   Ê  دوازدهم! Ê

طراح:امجد‌كاني‌ساناني‌‌دبستان‌هجرت  3221271 شهرستان‌‌مريوان‌ (مهر‌‌1386)

 

***********************************

  (هوش 2) تقويت‌:{‌هوش‌و......  }براي‌رَده‌هاي‌سني‌زير (‌10-12) سال.

‌باسرعت‌ودقّت‌گزينه‌ي‌مناسب‌،راعَلامَتْPبزَنْ.تَوَجِه ‌‌براي‌هر‌‌سواًل‌ 30‌ ثانيه‌فرصت‌داريد.

1- ساعتي‌كه‌كارنمي‌كند‌دريك‌هفته‌چندوقت‌صحيح‌را‌نشان‌مي‌دهد؟الف) هيچ‌بار                       ب)7بار                  ج)14بار                               د)49‌بار                        --------------------------------------------------------------------------------------------2- اگربه‌اختلاف‌حروف‌دو‌كلمه‌ي‌ديوار‌، بيدار‌«ل»‌اضافه‌كنيم‌چه‌كلمه‌اي‌بدست‌مي‌آيد؟الف)لبو                     ب)لب                ج)كدو              د)بوق                                                        --------------------------------------------------------------------------------------------3- كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌مي‌كند؟    الف)پدر     ب)دختر         ج)پسر                د)مرد                    --------------------------------------------------------------------------------------------4- كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌مي‌كند؟الف)گچ      ب)خاك             ج)آجر              د)آهك                      --------------------------------------------------------------------------------------------5-رابطه‌ي‌دانش‌آموز‌به‌دبستان‌مثل‌كارمند‌است‌به...الف)خيابان    ب)اداره  ج)شهر     د)خانه     --------------------------------------------------------------------------------------------6-رابطه‌نيما‌به‌امين‌‌مثل‌رابطه‌درس‌است‌‌به...  الف)دانش‌‌آموز  ب)كتاب   ج)دروس د)سرد         --------------------------------------------------------------------------------------------7-‌كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟الف)سفيد      ب)زرد     ج) سياه        د)آبي                                    --------------------------------------------------------------------------------------------8-رابطه‌ي‌گوسفند‌به‌پوست‌مثل‌‌مرغ‌است‌به‌...الف)پر    ب)تخم‌مرغ‌  ج)جوجه    د)گوشت          --------------------------------------------------------------------------------------------9-رابطه‌‌شوت‌به‌توپ‌مثل رابطه‌.‌.

الف)زدن‌به‌دويدن‌‌    ب)شليك‌به‌تفنگ       ج)شنابه‌آب        د)گلوله‌به‌تفنگ                               --------------------------------------------------------------------------------------------10-پدر‌خواهر‌پسر‌برادر‌‌علي‌چه‌نسبتي‌با علي‌دارد؟

الف)پدر‌بزرگ                      ب)خواهر‌شوهر                      ج)پدر               د)برادر                   --------------------------------------------------------------------------------------------

11-‌كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟الف)كوه       ب)آهن        ج)زغال‌سنگ‌                 د)طلا                -------------------------------------------------------------------------------------------12-‌كدام‌يك‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟الف)پلاستيك      ب)شيشه        ج)آينه                      د)نايلون   

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 23:14  توسط امجد کانی سانانی  | 

 

علوم‌تجربي‌ (بخش‌هاي1-2-3) نام‌ونام‌خانوادگي:...........................ش؛د2   ½55َ      بارم=20

5-تبديل‌انرژي‌الكتريكي‌به‌‌حركتي‌مانند... 1)موتور‌پنكه 2) لامپ‌حبابي 3 )ميكروفون 4)همزن‌دستي‌            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-تبديل‌انرژي‌نوراني‌به‌شيميايي‌ مانند                                                                                        1)توستر(بخاري‌برقي)      2)فتوسنتز‌(غذاسازي‌گياهان).    3 )سوختن‌بنزين‌ويا‌شمع  4)همزن‌برقي       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-تبديل‌انرژي‌‌الكتريكي‌به‌صوتي‌مانند... )بلندگو‌   2)راديو   3)تلويزيون  4)همه‌ي‌موارد‌صحيح‌است             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------10- ذوب‌شدن‌وسوختن‌شمع‌به‌ترتيب‌شامل‌چه‌تغييراتي‌است؟

1) فيزيكي، فيزيكي       2) فيزيكي،شيميايي               3)شيميايي،شيميايي   4) شيميايي،فيزيكي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11- چرا‌شيشه‌ي‌پر‌ازآب‌به‌هنگام‌يخ‌بستن‌مي‌‌شكند؟

1)چون‌شيشه‌منبسط‌‌مي‌شود.       2)چون‌‌آب‌وشيشه‌هردومنبسط‌مي‌شوند.‌      

3)چون‌فاصله‌ي‌مولكول‌هاي‌يخ‌بيشتر‌از‌آب‌است.            4)چون‌فاصله‌ي‌مولكول‌هاي‌يخ‌كمتراز‌آب‌است.

12-دوملكول‌آب‌ويك‌اتم‌اكسيژن‌روي‌هم‌چند‌اتم‌دارند؟1)سه‌اتم 2)هشت‌اتم 3)هفت‌ اتم  4)‌چهار‌ا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13- كدام‌شكل‌مخلوطي‌از‌سه‌‌عُنْصُر‌است؟

الف)  ¢ r¢ / rr    ب)  /ššš c c       پ)   cr /  šr        ث) ¢¢ / ›› / šš    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14- يك‌پودركه‌از‌ذرات‌‌سياه‌وسفيد‌‌تشكيل‌شده‌است‌احتمالاًچيست؟

  الف)يك‌تركيب‌خالص        ب)‌يك‌مخلوط               پ)يك‌عنصر                       ث)يك‌محلول

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16- دربسته‌بندي‌مواد‌غذايي‌تاريخ‌مصرف‌نوشته‌مي‌شود‌؛چون... .

الف)تغيير‌فيزيكي‌صورت‌مي‌گيرد.  ب) تغيير‌شيميايي‌صورت‌مي‌گيرد.                                     پ)هم‌تغيير‌فيزيكي‌وهم‌تغيير‌شيميايي‌‌صورت‌مي‌گيرد.    ث)هيچكدام                                      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------17-  كدام‌يك‌محلول نيست؟1) الكل‌درآب       2) نمك‌درآب           3) سركه‌درآب    4) نفت‌درآب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------19-بازتابش‌‌پرتوهاي‌تابش‌‌بر‌روي‌سطح‌صــاف‌چگونه‌هستند؟

الف)منظم‌               ب)نامنظم              ج)گاهي‌منظم‌گاهي‌نامتظ         د)اصلاً‌بازتابشي‌ندارد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------20-بازتابش‌‌پرتوهاي‌تابش‌‌بر‌روي‌سطح‌ناصـــاف(زِبر)‌چگونه‌هستند؟

الف)منظم‌           ب)نامنظم         ج)گاهي‌منظم‌گاهي‌نامتظم‌         د)اصلاً‌بازتابشي‌ندارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21- صورتك‌درميان‌دو‌آينه‌ي‌تختِ(‌موازي)‌‌‌چند‌بار‌تكرار‌مي‌شود؟

 الف)10      ب)بي‌نهايت‌          ج)2      د)1000                                                                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------23- ترتيب‌تشكيل‌سنگهاي‌رسوبي‌كدام‌مورد‌زير‌را‌شامل‌مي‌شود؟                                                  الف) ‌ته‌نشين‌شدن‌¹فشردن¹حمل‌رسوبات ‌       ب) ‌ ‌فشرده‌شدن¹‌ته‌نشين‌شدن¹ حمل‌رسوبات              ج) حمل‌رسوبات ¹ته‌نشين‌شدن¹فشرده‌شدن‌‌‌                 د) ‌ته‌نشين‌شدن‌¹ حمل‌رسوبات ¹فشرده‌شدن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24- ترتيب‌رسوب‌گذاري‌‌مواد‌ِ‌حمل‌شده‌توسط‌رودخانه‌دردريا‌كدام‌است؟                                الف)شن،آهك،رُس ‌ ب) آهك ،رُس،شن       ج) شن،رُس، آهك        د)رُس،آهك،شن                         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------25-  جرم‌كتري‌وسنگ‌مرمر،به‌ترتيب‌جزء‌كدام‌دسته‌ازسنگ‌ها‌هستند؟

الف)رسوبي،آذرين ‌         ب)رسوبي‌،دگرگوني        ج)آذرين،دگرگوني          د)دگرگوني،رسوبي          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------26- كدام‌مورد‌براي‌تشكيل‌فسيل‌مناسب‌نيست؟                                                                        الف)بافت‌چوبي‌وسخت‌گياهان   ب)پوشش‌آهكي‌بدن‌حلزون                                                           ج)استخوان‌ودندان                     د)ماهيچه‌هاي‌حركتي‌بدن                                                            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------27- درتشكيل‌سنگ‌هاي‌رسوبي‌كدام‌عمل‌‌در‌مرحله‌ي‌آخر‌اتفاق‌مي‌افتد؟                                          الف) حمل‌رسوبات ‌                             ب) ته‌نشين‌شدن‌رسوبات                                                ج)تشكيل‌فسيل‌يا‌سنگواره                     د) فشرده‌شدن‌رسوبات‌وخارج‌شدن‌آب‌از‌لابه‌لاي‌آنها                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج)‌‌‌دُرُسْتي‌يانادُرُسْتيِ‌هر‌گزاره‌‌را‌باعلامت‌þمشخص‌كنيد‌. (4نمره )                   ‌به‌آثاري‌كه‌از‌جانوران‌بسيار‌قديمي‌‌درسنگ‌هاباقي‌‌مانده‌است‌سنگواره‌نيز‌مي‌گويند.     دُرُسْت    نادُرُسْت   28- دردريا‌فسيل‌بهتري‌تشكيل‌مي‌شود.    دُرُسْت   نادُرُسْت                                                        29- ازهمه‌ي‌بدن‌موجودات‌فسيل‌درست‌مي‌شود.         دُرُسْت     نادُرُسْت                                      3۰ سنگ‌هاي‌آذرين‌كتاب‌تاريخ‌زمين‌هستند.  دُرُسْت   نادُرُسْت         31- درتشكيل‌لايه‌هاي‌رسوبي‌زمان‌تأثير‌چنداني‌ندارد.                                       دُرُسْت   نادُرُسْت                                                                                         32- قاره‌هاي‌كنوني‌‌«طبق‌نظريه‌ي‌وِگنِرآلماني»زماني‌به‌هم‌پيوسته‌بوده‌اند.                    دُرُسْت   نادُرُسْت                                                       

     33- دليل‌نابودي‌دايناسور‌ها‌ازبين‌رفتن‌گياهان‌بود.                                                                   دُرُسْت   نادُرُسْت                                     

    34- سازمان‌ميراث‌فرهنگي‌‌وظيفه‌ي‌حفظ‌ونگهداري‌آثار‌تاريخي‌رابرعهده‌دارد.         دُرُسْت   نادُرُسْت                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

د)چي‌به‌چيه؟‌ مفاهيم رامُناسِبْ ‌‌وصل‌كنيد.                       (يك‌مورد‌اضافي‌است.)                              

اهرم   Û 1                                           1 ¥وسايلي‌كه‌كارانسان‌را آسان‌مي‌كنند.

سطح‌شيبدار Û   2                                        2 ¥عاملي‌كه‌باعث‌جابجاكردن‌اجسام‌مي‌شود.

ماشين‌Û 3                                                           3   ¥ميله‌اي‌محكم‌راست‌يا‌مُنحَْني‌براي‌بلند‌كردن‌يا‌جابجا‌كردن‌اجس                                                            4  ¥وسيله‌اي‌كه‌انرژي‌الكتريكي‌رابه‌ انرژي‌حركتي‌تبديل‌كند‌.

موتورالكتريكي(الكتروموتور)Û 5                  5 ¥ماشين‌هايي‌كه‌ازتركيب‌دوياچندماشين‌ساده‌درست‌شده‌اند.

ماشين‌ِ‌پيچيدهÛ6¥ 6       سطح‌مايلي‌‌كه‌دو‌سطح‌‌كه‌،هم‌ارتفاع‌نيستند‌به‌هم‌مرتبط‌مي‌كند.

انرژي‌بادÛ7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41-ديرين‌شناسي‌به‌دنبال‌جمع‌آوري‌فُسيل‌است‌به‌نظر‌شما‌كدام‌نوع‌سنگ‌را‌انتخاب‌مي‌كند؟ دليل‌انتخاب‌اورا‌‌بنويسيد. ..........................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42- ‌ديرن‌شناسان‌معتقدند‌نبايد‌تمام‌فُسيل‌هاي‌يك‌منطقه‌را‌جمع‌آوري‌كرد‌.‌چرا؟‌لطفاً‌جامع‌توضيح‌دهيد.1   ............................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44-براي‌بالا‌بردن‌يك‌وزنه‌ي‌200‌نيوتوني‌ازسطح‌شيبدار‌مقابل‌چندنيوتون‌نيرو‌لازم‌است؟                                                                10متر 

        (طول‌سطح‌شيبدار‌ 10‌متر‌؛ارتفاع‌5‌متر)                                                                                                                        

1)50 نيوتون           2)400 نيوتون            3)200 نيوتون               4)100نيوتون     

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                    

40

 

10

 

؟

 45-درشكل‌زير‌وزنه‌ي‌سمت‌چپ‌چقدرباشد‌تاتعادل‌برقرارگردد؟

     1)40           2)20             3)10               4)30                

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56- براي‌بالا‌بردن‌يك‌وزنه‌ي‌600نيوتوني‌ازسطح‌شيبدار‌مقابل‌چندنيوتون‌نيرو‌لازم‌است؟                             

«با‌انجام‌محاسبات»                                                                                                                             متر21

                                                                                                                                                                                       7متر

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-برای اینکه آسان تر از پله بالا برویم به شیوه ی علمی ثابت کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف)طول سطح شیبدار 6CM    ب)طول سطح شیبدار 4CM     پ)طول سطح شیبدار 4CM     ث)طول سطح شیبدار 2CM       

الف) باارتفاع .... MM               ب) باارتفاع .... MM                      پ) باارتفاع .... MM                     ث) باارتفاع .... MM       

?....................................................................................................................................................................................................................

نتیجه می گیریم که بالا رفتن از پله ی.... آسان تراست.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59- دراهرم‌‌مقابل‌براي‌بلند‌كردن‌وزنه‌ي‌300  نيوتوني‌چه‌نيرويي‌لازم‌است؟

 


 

   «با‌انجام‌محاسبات»

300

 

 

 

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60-براي‌بالا‌بردن‌يك‌بشكه‌ي‌700نيوتوني‌ازسطح‌شيبدار‌مقابل‌چندنيوتون‌نيرو‌لازم‌است؟        متر18

«با‌انجام‌محاسبات»                                                                                                                                                                         9متر                                                                                                               

                                                                                                                                                                                          

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61- دراهرم‌‌مقابل‌براي‌بلند‌كردن‌وزنه‌ي‌300نيوتوني*‌چه‌نيرويي‌لازم‌است؟

 


 

«با‌انجام‌محاسبات»  

3000

 


 

وبلاگ:     http://amgd-kanysanany.blogfa.com         ایمیل :  Amgd-kanysanany.yahoo.com      امجدكاني‌ساناني     25/9/87

 **********************

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 23:13  توسط امجد کانی سانانی  | 

*******************************

  (هوش 4) تقويت‌:{‌هوش‌وخلاقيت‌......  }براي‌رَده‌هاي‌سني‌زير (‌10-14) سال.

‌باسرعت‌ودقّت‌گزينه‌ي‌مناسب‌،راعَلامَتْRبزَنْ.        تَوَجِه ‌‌براي‌هر‌‌سواًل‌ 30ً‌ ‌وحتي‌كمترفرصت‌داريد!

1-كلمه‌اي‌كه‌درميان‌كلمات‌ديگر‌قرار‌مي‌گيرد‌انتخاب‌كنيد.«سقوط/ريزش/فرود/بارش»

 الف)نزول                        ب)كاهش                                     ج)صعود                                      د)خواهش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- كلمه‌اي‌كه‌درميان‌كلمات‌ديگر‌قرار‌مي‌گيرد‌انتخاب‌كنيد.««همدل/همكار/همفكر/همراه»

 الف)همه                     ب)همبازي                             ج)هميشه                                د)همواره

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- كلمه‌اي‌كه‌درميان‌كلمات‌ديگر‌قرار‌مي‌گيرد‌انتخاب‌كنيد.«««لانه/خانه/آشيانه»

 الف)طويله                      ب)دانه                             ج)حيات                       د)محله

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-كدام‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟ الف)گربه                    ب)پلنگ                            ج)گرگ                        د)ببر

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- كدام‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟ الف)صدف                        ب)درخت                          ج)تبر                 د)مرجان

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- كدام‌با‌بقيه‌فرق‌دارد؟ الف)گلهّ                             ب)لشكر                       ج)مردم                     د)اسب

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-‌اگر‌ارشاد‌كه‌62ريال‌بيشتر‌از‌ياشار‌دارد17ريال‌به‌اوبدهد‌چقدربيشترازاوخواهدداشت؟

 الف)45ريال                      ب)28ريال                                  ج)38ريال                                      د)35ريال

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8- اگر«تهران=13465 » و «زنجان=90765» و«همدان= 32865»باشد، «زاهدان = ؟»

 الف)963865                  ب)836965                           ج)659638                         د)658369

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-ثلث مجموع‌دوعدد 10  است‌واختلاف آنها4  است.عددبزرگتر‌كدام‌است؟

 الف)13                                          ب)14                                      ج)16                                   د)17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10- كدام‌كلمه‌مي‌تواند‌در‌جاي‌علامت‌«؟»‌بنشيند؟«جور/ستم/ظلم/جفا»

 الف)ظالم                                 ب)ستمگر                                ج)بيداد                             د)مظلوم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11- كدام‌كلمه‌مي‌تواند‌در‌جاي‌علامت‌«؟»‌بنشيند؟«ميز=صندلي/در=ديوار/شب= ؟»

الف)تاريكي                 ب)چراغ                  ج)تاريكي                    د)روز

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12- كدام‌يك‌با‌بقيه‌تفاوت‌بيشتري‌دارد؟

الف)«دود/آتش»              ب)«گلاب/گل»                 ج)«چوب/كاغذ»                    د)«نور/خورشيد»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13- كدام‌يك‌با‌بقيه‌تفاوت‌بيشتري‌دارد؟

الف)«ابتداوانتها»              ب)«چپ‌وراست»                 ج)«سروته»                    د)«مبدأومقصد»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-نسبت‌ 1به 3 مثل:

 الف)2به6                      ب) 3به9                               ج) 4به12                             د) 6به18

امجد‌كاني‌ساناني‌تاريخ الإنشاء ‏2009‏/02‏/11‏ 11:03:00 ق.ظ

ارزشيابي‌تراكمي 1دانش آموزان‌پايه‌ي پَنْجُـــمْ، درفرآيند ياددهي- يادگيري  تعدادسوألات:61تنوع‌طراحي‌‌سوألات‌:6 تعدد‌موضوعي‌سوألات:‌2

علوم‌تجربي‌ (بخش‌هاي1-2-3) نام‌ونام‌خانوادگي:..............................................................................................ش؛د2   ½55َ      بارم=20

1- دركدام‌ظرف‌اكسيد‌آهن‌تشكيل‌نمي‌شود؟ (براي‌شكل‌هاراهنمايي‌بخواهيد.) بطري‌شيشه‌اي         شمع

                                                                                              آب ‌دارد               .

الف)                                        ب)                                          ج)                                              د)                                                       ميخ‌ِآهني‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 2-درشكل‌زير‌وزنه‌ي‌سمت‌چپ‌چقدرباشد‌تاتعادل‌برقرارگردد؟ 

21

1)63          2)84         3)126              4)

؟

35                                                                                                                                                                                                    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-براي‌بالا‌بردن‌يك‌وزنه‌ي‌200‌نيوتوني‌ازسطح‌شيبدار‌مقابل‌چندنيوتون‌نيرو‌لازم‌است؟                   متر10                       5 متر        (طول‌سطح‌شيبدار‌ 10‌متر‌؛ارتفاع‌5‌متر) 

1)50 نيوتون          2)400 نيوتون          3)200 نيوتون            4)100نيوتون                                                                                                                                                                                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

80

 

10

 

؟

4- درشكل‌زير‌وزنه‌ي‌سمت‌چپ‌چقدرباشد‌تاتعادل‌برقرارگردد؟

     1)40          2)100          3)80           4)70              

                           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-تبديل‌انرژي‌الكتريكي‌به‌‌حركتي‌مانند... 1)موتور‌پنكه     2) لامپ‌حبابي   3 )ميكروفون 4)همزن‌دستي‌              ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-تبديل‌انرژي‌نوراني‌به‌شيميايي‌ مانند                                                           

1)توستر(بخاري‌برقي)      2)فتوسنتز‌(غذاسازي‌گياهان).      3 )سوختن‌بنزين‌ويا‌شمع     4)همزن‌برقي

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-تبديل‌انرژي‌‌الكتريكي‌به‌صوتي‌مانند... )بلندگو‌   2)راديو   3)تلويزيون  4)همه‌ي‌موارد‌صحيح‌است

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-دركدام‌شكل‌بالا‌بردن‌جسم‌آسانتراست؟(جسم‌در‌چهار‌حالت‌يك‌وزن‌دارد.)

1)           2)                      3)              4)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9- دراهرم‌‌مقابل‌‌اگر‌‌هنگام‌‌بلند‌كردن‌‌جسم‌نيرو‌ي‌محرك‌20 سانتيمتر‌جابه‌جا‌شود‌جسم‌ِ‌400‌‌ گرمي‌‌چند‌سانتيمتر‌جابه‌جا ‌مي‌شود؟    «طول‌بازوي‌مقاوم‌دوبرابر‌طول‌بازوي‌محرك‌است.‌»                                                                                                               400                                  800

الف)40             ب)10               ج)80                    د)نمي‌توان‌محاسبه كرد.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10- ذوب‌شدن‌وسوختن‌شمع‌به‌ترتيب‌شامل‌چه‌تغييراتي‌است؟

1) فيزيكي، فيزيكي       2) فيزيكي،شيميايي          3)شيميايي،شيميايي              4) شيميايي،فيزيكي

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11- چرا‌شيشه‌ي‌پر‌ازآب‌به‌هنگام‌يخ‌بستن‌مي‌‌شكند؟

1)چون‌شيشه‌منبسط‌‌مي‌شود.                                             2)چون‌‌آب‌وشيشه‌هردومنبسط‌مي‌شوند.‌      

3)چون‌فاصله‌ي‌مولكول‌هاي‌يخ‌بيشتر‌از‌آب‌است.            4)چون‌فاصله‌ي‌مولكول‌هاي‌يخ‌كمتراز‌آب‌است.

12-دوملكول‌آب‌ويك‌اتم‌اكسيژن‌روي‌هم‌چند‌اتم‌دارند؟1)سه‌اتم 2)هشت‌اتم 3)هفت‌ اتم  4)‌چهار‌ا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13- كدام‌شكل‌مخلوطي‌از‌سه‌‌عُنْصُر‌است؟

الف)  ¢ r¢ / rr    ب)  /ššš c c       پ)   cr /  šr        ث) ¢¢ / ›› / šš    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14- يك‌پودركه‌از‌ذرات‌‌سياه‌وسفيد‌‌تشكيل‌شده‌است‌احتمالاًچيست؟

  الف)يك‌تركيب‌خالص                   ب)‌يك‌مخلوط                        پ)يك‌عنصر                       ث)يك‌محلول

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15- اگرلوله‌‌اي‌‌كه‌آب‌درآن‌جريان‌دارد،درنقطه‌ي‌(هـ)‌حرارت‌دهيم‌ويك‌قطره‌جوهر‌ازدهانه‌ي‌لوله‌‌واردكنيم‌،

حركت‌جوهر‌از‌...  به ...خواهد‌بود.                                                                                                                    S

                                                                                                                                            

الف){س ß هـ}          ب){ل ß م}         پ){ل ß س}          ث){س ß ل}               س                               ل

                                                                                                                                                       هـ                                م   

                                                                                          '  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16- دربسته‌بندي‌مواد‌غذايي‌تاريخ‌مصرف‌نوشته‌مي‌شود‌؛چون... .

الف)تغيير‌فيزيكي‌صورت‌مي‌گيرد.                                             ب) تغيير‌شيميايي‌صورت‌مي‌گيرد.                                  

پ) هم‌تغيير‌فيزيكي‌وهم‌تغيير‌شيميايي‌‌صورت‌مي‌گيرد.                                                 ث)هيچكدام

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17-  كدام‌يك‌محلول نيست؟1) الكل‌درآب       2) نمك‌درآب        3) سركه‌درآب    4) نفت‌درآب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18- باتوجه‌به‌شكل ،پرتوهاي‌سمت‌راست‌را‌چه‌مي‌گويند؟

 

 


 

الف)پرتوهاي‌بازتابش  ب) پرتوهاي‌تابش   ج) پرتوهاي‌غير‌بازتابش   د) پرتوهاي‌غير‌تابش

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-بازتابش‌‌پرتوهاي‌تابش‌‌بر‌روي‌سطح‌صــاف‌چگونه‌هستند؟

الف)منظم‌               ب)نامنظم              ج)گاهي‌منظم‌گاهي‌نامتظم‌                د)اصلاً‌بازتابشي‌ندارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20-بازتابش‌‌پرتوهاي‌تابش‌‌بر‌روي‌سطح‌ناصـــاف(زِبر)‌چگونه‌هستند؟

الف)منظم‌           ب)نامنظم         ج)گاهي‌منظم‌گاهي‌نامتظم‌                    د)اصلاً‌بازتابشي‌ندارد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21- صورتك‌درميان‌دو‌آينه‌ي‌تختِ(‌موازي)‌‌‌مانند‌شكل‌چند‌بار‌تكرار‌مي‌شود؟

 الف)10      ب)بي‌نهايت‌          ج)2      د)1000                                                                       J

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22-صورتك‌درميان‌دو‌آينه‌ي‌تختِ(12ْْ)‌‌‌مانند‌شكل‌چند‌بار‌تكرار‌مي‌شود؟

 الف)29     ب)بي‌نهايت‌          ج)12      د)قابل‌شمارش‌نيست                                     J

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23- ترتيب‌تشكيل‌سنگهاي‌رسوبي‌كدام‌مورد‌زير‌را‌شامل‌مي‌شود؟                                                                                         الف) ‌ته‌نشين‌شدن‌¹فشردن¹حمل‌رسوبات ‌                       ب) ‌ ‌فشرده‌شدن¹‌ته‌نشين‌شدن¹ حمل‌رسوبات                  ج) حمل‌رسوبات ¹ته‌نشين‌شدن¹فشرده‌شدن‌‌‌                    د) ‌ته‌نشين‌شدن‌¹ حمل‌رسوبات ¹فشرده‌شدن    

24- ترتيب‌رسوب‌گذاري‌‌مواد‌ِ‌حمل‌شده‌توسط‌رودخانه‌دردريا‌كدام‌است؟

الف)شن،آهك،رُس ‌         ب) آهك ،رُس،شن             ج) شن،رُس، آهك            د) رُس،آهك،شن                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-  جرم‌كتري‌وسنگ‌مرمر،به‌ترتيب‌جزء‌كدام‌دسته‌ازسنگ‌ها‌هستند؟

الف)رسوبي،آذرين ‌         ب)رسوبي‌،دگرگوني        ج)آذرين،دگرگوني          د)دگرگوني،رسوبي                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26- كدام‌مورد‌براي‌تشكيل‌فسيل‌مناسب‌نيست؟                                                                                                                        الف)بافت‌چوبي‌وسخت‌گياهان   ب)پوشش‌آهكي‌بدن‌حلزون   ج)استخوان‌ودندان  د)ماهيچه‌هاي‌حركتي‌بدن                             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27-  درتشكيل‌سنگ‌هاي‌رسوبي‌كدام‌عمل‌‌در‌مرحله‌ي‌آخر‌اتفاق‌مي‌افتد؟                                                                                                  الف) حمل‌رسوبات ‌                                                              ب) ته‌نشين‌شدن‌رسوبات   

 ج)تشكيل‌فسيل‌يا‌سنگواره                                                   د) فشرده‌شدن‌رسوبات‌وخارج‌شدن‌آب‌از‌لابه‌لاي‌آنها                            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ج)‌‌‌دُرُسْتي‌يانادُرُسْتيِ‌هر‌گزاره‌‌را‌باعلامت‌þمشخص‌كنيد‌. (4نمره )                                                                                                  ‌به‌آثاري‌كه‌از‌جانوران‌بسيار‌قديمي‌‌درسنگ‌هاباقي‌‌مانده‌است‌سنگواره‌نيز‌مي‌گويند.  دُرُسْت   نادُرُسْت                                                28- دردريا‌فسيل‌بهتري‌تشكيل‌مي‌شود.     دُرُسْت   نادُرُسْت                                                                                   29- ازهمه‌ي‌بدن‌موجودات‌فسيل‌درست‌مي‌شود.          دُرُسْت   نادُرُسْت                                                                                                  30-سنگ‌هاي‌آذرين‌كتاب‌تاريخ‌زمين‌هستند.                                      دُرُسْت   نادُرُسْت                                                                                                                31- درتشكيل‌لايه‌هاي‌رسوبي‌زمان‌تأثير‌چنداني‌ندارد.                                       دُرُسْت   نادُرُسْت                                                                                         32- قاره‌هاي‌كنوني‌‌«طبق‌نظريه‌ي‌وِگنِرآلماني»زماني‌به‌هم‌پيوسته‌بوده‌اند.                    دُرُسْت   نادُرُسْت                                                            33- دليل‌نابودي‌دايناسور‌ها‌ازبين‌رفتن‌گياهان‌بود.                                                                   دُرُسْت   نادُرُسْت                                         34- سازمان‌ميراث‌فرهنگي‌‌وظيفه‌ي‌حفظ‌ونگهداري‌آثار‌تاريخي‌رابرعهده‌دارد.         دُرُسْت   نادُرُسْت                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

د)چي‌به‌چيه؟‌ مفاهيم رامُناسِبْ ‌‌وصل‌كنيد.                       (يك‌مورد‌اضافي‌است.)                              

اهرم   Û 1                                           1 ¥وسايلي‌كه‌كارانسان‌را آسان‌مي‌كنند.

سطح‌شيبدار Û   2                                        2 ¥عاملي‌كه‌باعث‌جابجاكردن‌اجسام‌مي‌شود.

ماشين‌Û 3                                                           3   ¥ميله‌اي‌محكم‌راست‌يا‌مُنحَْني‌براي‌بلند‌كردن‌يا‌جابجا‌كردن‌اجسام.

نيرو Û    4                                                                  4  ¥وسيله‌اي‌كه‌انرژي‌الكتريكي‌رابه‌ انرژي‌حركتي‌تبديل‌كند‌.

موتورالكتريكي(الكتروموتور)Û 5                  5 ¥ماشين‌هايي‌كه‌ازتركيب‌دوياچندماشين‌ساده‌درست‌شده‌اند.

ماشين‌ِ‌پيچيدهÛ6¥ 6                         سطح‌مايلي‌‌كه‌دو‌سطح‌‌كه‌،هم‌ارتفاع‌نيستند‌به‌هم‌مرتبط‌مي‌كند.

انرژي‌بادÛ7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41-ديرين‌شناسي‌به‌دنبال‌جمع‌آوري‌فُسيل‌است‌به‌نظر‌شما‌كدام‌نوع‌سنگ‌را‌انتخاب‌مي‌كند؟1 .................................................................... دليل‌انتخاب‌اورا‌‌بنويسيد. .............................................................................................................................................................................................................. .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42- ‌ديرن‌شناسان‌معتقدند‌نبايد‌تمام‌فُسيل‌هاي‌يك‌منطقه‌را‌جمع‌آوري‌كرد‌.‌چرا؟‌لطفاً‌جامع‌توضيح‌دهيد.1   ............................................................................................................................................................................................................................................ .

43- درشكل‌‌وزنه‌ي‌سمت‌چپ‌چقدرباشد‌تاتعادل‌برقرارگردد؟ 

؟

 

21

1)63       2)84       3)126            4)42                                                                                                       Ø

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44-براي‌بالا‌بردن‌يك‌وزنه‌ي‌200‌نيوتوني‌ازسطح‌شيبدار‌مقابل‌چندنيوتون‌نيرو‌لازم‌است؟                          10متر 

        (طول‌سطح‌شيبدار‌ 10‌متر‌؛ارتفاع‌5‌متر)                                                                                                                        5 متر

1)50 نيوتون           2)400 نيوتون            3)200 نيوتون               4)100نيوتون     

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                    

40

 

10

 

؟

 45-درشكل‌زير‌وزنه‌ي‌سمت‌چپ‌چقدرباشد‌تاتعادل‌برقرارگردد؟

     1)40           2)20             3)10               4)30                

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56- براي‌بالا‌بردن‌يك‌وزنه‌ي‌600نيوتوني‌ازسطح‌شيبدار‌مقابل‌چندنيوتون‌نيرو‌لازم‌است؟                             

«با‌انجام‌محاسبات»                                                                                                                             متر21

                                                                                                                                                                                       7متر

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16-برای اینکه آسان تر از پله بالا برویم به شیوه ی علمی ثابت کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف)طول سطح شیبدار 6CM    ب)طول سطح شیبدار 4CM     پ)طول سطح شیبدار 4CM     ث)طول سطح شیبدار 2CM       

الف) باارتفاع .... MM               ب) باارتفاع .... MM                      پ) باارتفاع .... MM                     ث) باارتفاع .... MM       

?....................................................................................................................................................................................................................

نتیجه می گیریم که بالا رفتن از پله ی.... آسان تراست.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59- دراهرم‌‌مقابل‌براي‌بلند‌كردن‌وزنه‌ي‌300  نيوتوني‌چه‌نيرويي‌لازم‌است؟

 


 

   «با‌انجام‌محاسبات»

300

 

 

 

 


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60-براي‌بالا‌بردن‌يك‌بشكه‌ي‌700نيوتوني‌ازسطح‌شيبدار‌مقابل‌چندنيوتون‌نيرو‌لازم‌است؟        متر18

«با‌انجام‌محاسبات»                                                                                                                                                                         9متر                                                                                                               

                                                                                                                                                                                          

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61- دراهرم‌‌مقابل‌براي‌بلند‌كردن‌وزنه‌ي‌300نيوتوني*‌چه‌نيرويي‌لازم‌است؟

 


 

«با‌انجام‌محاسبات»  

3000

 


 

وبلاگ:     http://amgd-kanysanany.blogfa.com         ایمیل :  Amgd-kanysanany.yahoo.com      امجدكاني‌ساناني     25/9/87

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 23:9  توسط امجد کانی سانانی  | 

مطالب قدیمی‌تر